Så blir bränsleuttaget mer hänsynsfullt

20 januari 2017 Det går att går att värna biologisk mångfald vid uttag av skogsbränsle från skogen. Grova toppar är viktigare än de klena för mångfalden och att flytta och bevara dem kan göra stor skillnad. Man får räkna med något ökad tidsåtgång per trakt men i gengäld underlättas markberedningen efteråt, ansåg maskinförare som deltog i en studie.

Så blir bränsleuttaget mer hänsynsfullt

Behovet av förnybar råvara från skogen ökar. Och det finns möjlighet att öka uttagen av exempelvis skogsbränsle i form av avverkningsrester, grenar och toppar – även kallat grot.

– Nackdelen är att den totala mängden död ved minskar och att fler maskiner kör över skogsmarken. Det ger en ökad risk för markskador liksom att kvarlämnad hänsyn som till exempel lågor körs sönder, skriver  Skogforsk som genomfört en studie tillsammans med  SLU.

Men genom noggrannare urval av vilken ved som tas ut går det att reducera de negativa effekterna. Värdet av den klena veden, oftast barr, är ur biodiversitetssynpunkt begränsat medan grövre död ved som till exempel grova lövtoppar har ett högre värde, skriver forskarna.

– En åtgärd kan vara att placera topparna i ett solbelyst stenskravel, eller enkelt samla in ett antal toppar för att placeras invid naturvärdesträd av samma art och därigenom koncentrera större volymer grov död ved till samma ställe på trakten.

Den extra åtgärden vid grot-uttag kan låta krånglig och tidskrävande. Och enligt studien får man räkna med att tidsåtgången per trakt ökar med tre procent, bland annat beroende på en viss inlärningsperiod för maskinförarna.  Men förarna såg också fördelar med att koncentrera den grova veden till vissa platser.

Vid den efterkommande markberedningen blir det enklare att nyttja frigjorda ytor och därmed nå målet för beställda planteringspunkter, ansåg  förare som deltog i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb