Ny rapport:

Resistensförädling kan minska skogsskador

1 december 2023 Resistensförädling ökar trädplantors motståndskraft mot skadegörare och används med framgång internationellt. Skogsstyrelsen föreslår nu att metoden används mer i Sverige.

Resistensförädling kan minska skogsskador
Törskatesvamp på tall. Foto: Joel Fjällsby.

Det är i en ny rapport som Skogsstyrelsen i samråd med SLU studerat möjligheterna med resistensförädling. Bakgrunden är de stora förluster som skogsskador orsakar skogsbruket. Flera olika typer av angrepp samtidigt, så kallade multiskador, har blivit vanligare.

I flera länder har man lyckats med att öka trädens motståndskraft mot både inhemska och nya skadegörare. Detta genom resistensförädling, en metod som används i liten omfattning i Sverige.

En ökad användning av metoden skulle exempelvis kunna minska törskate på tall, rotröta på gran och askskottsjuka, enligt rapporten.

– Resistenta plantor kan gynna både ekonomin och den biologiska mångfalden, särskilt i kombination med andra insatser, som att nyttja olika trädslag på de marker där de trivs bäst och att använda olika skogsbruksmetoder. Därmed sprider man riskerna och skapar mer variationsrika och robusta skogar, säger Claes Uggla, specialist på skogsodlingsmaterial på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Resistensförädling kan bli ett viktigt komplement till den skogsträdsförädling som redan bedrivs i Sverige, anser han. Men då behövs effektiv teknik för att testa många plantor på kort tid och välja ut de individer som har bäst motståndskraft.

Behovet förstärks av klimatförändringarna. Vi kan sannolikt räkna med större angrepp av svampar och insekter. En annan riskfaktor är den globala handeln med växtmaterial. Exempel finns på skadegörare som förts in i Europa och sedan slagit ut stora delar av populationen av vissa trädslag, uppger Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb