Rekordresultat för Mellanskog

22 februari 2008 11 procent högre nettoomsättning och 42 miljoner kronor mer i vinst jämfört med 2006.

– Det känns mycket positivt att kunna redovisa ett rekordresultat för 2007, säger Mellanskogs vd Lars Gabrielsson, vd för Skogsägarna Mellanskog Ek. Förening

Resultat före skatt ökade med 42 Mkr till 59 Mkr. Den starka eftefrågan på massaved och biobränsle innebar prisökningar på virke som i sin tur ledde till ökade leveransvolymer för Mellanskog. Samtidigt har Mellanskog fortsatt att kostnadseffektivisera.

Mellanskogs prognos för 2008 är en avvaktande inledning med lägre marinaler och resultat för sågverken. I ett längre perspektiv ser dock marknaden för trävaror positiv ut.
Miljö- och klimataspekter talar för en ökad användning av trä. Mellanskog bedömer att marknaden för avsalumassa förväntas vara fortsatt stark med högt kapacitetsutnyttjande i massaindustrin och god balans mellan utbud och efterfrågan.

Förutsättningarna att hålla uppe virkespriserna bedöms därför goda, därmed skapas också möjligheter för fortsatt hög aktivitet i våra medlemmars skogsbruk.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb