Planerade avverkningar granskas

4 oktober 2016 Under oktober månad kommer Skogsstyrelsen att granska skogsbruket i Uppsala och Västmanlands län. Syftet är att se vilken hänsyn de planerar att ta till hänsynskrävande biotoper vid avverkning.

Planerade avverkningar granskas

Hänsynskrävande biotoper är områden med höga naturvärden som skogsbruket ska ta särskild hänsyn till vid exempelvis en avverkning. Skogsstyrelsens uppföljningar visar fortsatt negativ påverkan på dessa naturmiljöer vid avverkningar.

– Vi ska därför besöka ett urval av avverkningsanmälda områden i Uppsala och Västmanlands län och säkerställa att hänsyn kommer att tas till de hänsynskrävande biotoper som finns i det avverkningsanmälda området, säger Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Urvalet av områden görs med hjälp av flygbildsanalyser, kartor som visar markfuktighet och terrängskuggning samt uppgifter från tidigare inventeringar av höga naturvärden.

Beroende på hur det ser ut i de avverkningsanmälda områden som besöks, så kommer Skogsstyrelsen att fatta beslut om åtgärder som skogsägaren antingen måste göra eller inte får göra med hänsyn till biotoperna.

– I de fall där det finns hänsynskrävande biotoper i området, men där det saknas i anmälan hur man tänker sig att ta hänsyn till dem så kommer vi att utfärda förelägganden eller förbud, så att skador kan begränsas eller förhindras, säger Martin Klenz.  

Förelägganden innebär att Skogsstyrelsen tar upp åtgärder som markägaren måste göra för att förhindra att skador uppstår. Det kan exempelvis vara att vidta olika skyddsåtgärder som att lägga ut ris för att minska risken för markskador eller bygga broar över vattendrag.

Förbud innebär att vissa åtgärder förbjuds, till exempel att avverka vissa begränsade värdefulla naturmiljöer eller träd i avverkningsområdet. Om skador ändå uppstår kan Skogsstyrelsen, efter genomförd avverkning, besluta om att skadorna måste åtgärdas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb