Olika intressen vill se politiskt ställningstagande

24 mars 2021 Regeringen måste ta tydligare politisk ställning kring skogens användning. Det tycker vitt skilda skogsintressen i Skogsstyrelsens omvärldsanalys.

Olika intressen vill se politiskt ställningstagande

I analysen nämns också att finanssektorn på allvar börjar prioritera hållbarhet. Ett tidens tecken är att världens största fondbolag, amerikanska Blackrock, i fjol meddelade att hållbarhet ska vara i fokus.

Just att finansmarknaden, med dess stora påverkanskraft, prioriterar hållbarhet är en av huvudslutsatserna i omvärldsanalysen. Här nämns också att World Economic Forum bedömer att de fem mest sannolika globala riskerna är kopplade till miljön

En annan slutsats handlar om att Sverige och EU tycks dra åt olika håll i synen på skogen. EU lyfter klimat och biologisk mångfald som ödesfrågor som ska bemötas genom att skydda,  restaurera och nyanlägga skog, skriver Skogsstyrelsen.  

POTENTIAL I SKYMUNDAN

Skogsbrukets potential, som ofta lyfts i Sverige, att bidra till bioekonomi genom att ersätta fossila råvaror kommer i skymundan. Det gäller även skogens sociala värden eller dess roll som landsbygdsutvecklare.

Samhällets förväntningar på skogen är stora. Användningsområdena blir allt fler och efterfrågan på skogsprodukter ökar. Samtidigt blir de politiska målen och styrmedlen allt fler. Skogsresurserna kan inte tillgodose alla behov och uppfylla alla relevanta mål och därför har målkonflikterna uppkommit både inom Sverige och i EU , skriver Skogsstyrelsen. 

Målkonflikterna måste lösas på politisk nivå, menar man. I  den politiska värderingen bör ingå att tydliggöra när och varför staten ska styra och när det istället är marknaden som ska styra skogens resursanvändning.

POLITISKA BESKED ÖNSKAS

På nationell nivå är önskan om att politiken ger besked något som enar vitt skilda skogliga intressen. Majoriteten vill se ett tydligare statligt ställningstagande kring skogen från framför allt regeringen. 

Årets upplaga av Skogsstyrelsens omvärldsanalys  är gjord på uppdrag av regeringen och kommer att ligga till grund för det nationella skogsprogrammet.

Rapporten tar också upp den allmänna Sverigebilden som visar ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor både vad gäller miljö och klimat. Men den visar också en ökad oro för våld, brott och resursslöseri.

Till rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb