Ökad kunskap om skogens vatten

11 december 2014 Kunskapen om hur skogsbruket ska ta hänsyn till vattenmiljöer vid skogliga åtgärder är idag relativt god. Men samtidigt visar uppföljningar att det finns stora problem med till exempel körskador vid vattendrag och i våtmarker.

Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram har Skogsstyrelsen under de senaste åren bedrivit kompetensutveckling kring hur planering och genomförande av skogsbruksåtgärder ska utföras för att bevara och utveckla skogens vattenmiljöer. De två rojekten ”Skogsbruk och vatten” och ”Klimatanpassat skogsbruk och vatten” har tillsammans nått cirka 11 800 personer i rådgivning och skogsträffar.

– En ökad efterfrågan på skogsråvara, kombinerat med förändringar i klimatet, innebär att det krävs mer kunskap inom skogsbruket om hur man ska planera och genomföra en åtgärd för att skydda vattendrag och sjöar mot negativ påverkan, säger projektledare Ewa Nilsson.

Båda projekten har också bidragit till att sprida kunskaper om hur markens produktionsförmåga ska bibehållas på lång sikt, och hur man utför produktionshöjande åtgärder samtidigt som man tar hänsyn till vattenmiljöer.

Uppföljningen visar att mellan 76 procent och 92 procent av alla deltagare i aktiviteterna säger sig ha fått nya kunskaper. Av dem som planerar en åtgärd säger 76 procent att rådgivningen påverkade att en åtgärd utfördes, eller hur åtgärden utfördes.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb