Ökad kunskap om hållbart brukande av skog

15 oktober 2010 Regeringen har beslutat att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta en kunskapsplattform om vad som krävs för att uppnå en högre måluppfyllelse när det gäller hållbart skogsbruk.

Regeringen har i dag beslutat att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta en kunskapsplattform om vad som krävs för att uppnå en högre måluppfyllelse när det gäller hållbart skogsbruk.

I uppdraget ingår att beskriva utförandet av dagens skogsbruk i relation till beslutade mål avseende naturvård och miljö inom skogs- respektive miljöpolitiken och att beskriva orsaker till de brister som påvisats. Förslag på hur bristerna kan åtgärdas ska redovisas.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Miljömålsberedningen (M 2010:04) samt andra berörda myndigheter och organisationer.

All skog behöver brukas på ett hållbart sätt. Samtidigt som de mest skyddsvärda skogarna skyddas ställs krav på miljöhänsyn på de brukande arealerna. Svenskt skogsbruk har en hög ambition när det gäller såväl produktions- som miljöaspekter. Svenska skogar har en hög tillväxt och markägare gör betydande insatser för den biologiska mångfalden vid skötsel av skog. Trots detta visar uppföljningar på vissa brister. Efterlevnaden av skogsvårdslagens miljöhänsynsbestämmelser behöver förbättras.

– Vår skog ska brukas utan att förbrukas, därför har vi ambitiösa mål både för produktion och miljö i skogen. Uppföljningar pekar på att det finns vissa brister i hur väl skogsbruket når upp till fastlagda målsättningarna. Det är viktig att utreda vad som är orsaken till detta, och vi har därför bett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att titta närmare på frågan, säger Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister.

– Vi har tagit initiativ till en nationell dialog om ett hållbart skogsbruk med forskare, naturvårdare och skogsnäringen. Syftet är att utveckla det hållbara brukandet. Uppdraget är en del av detta arbete, säger Andreas Carlgren, miljöminister.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb