Nyckelbiotopsregistrering upphör

7 januari 2021 Vid årsskiftet slutade Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Naturvärden ska enligt myndigheten "dokumenteras på ett nytt sätt”.

Nyckelbiotopsregistrering upphör

Det nya arbetssättet började användas den första januari.

För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte registrerar en eventuell nyckelbiotop.

– Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Skogsstyrelsen kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering. Detta eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att lagstiftningen följs, till exempel i en granskning av en ansökan om skogsavverkning.

Beslutet om nyckelbiotoper har väckt stark kritik från miljörörelsen och länsstyrelser. En del lyfter fram att risken ökar för att områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att avverkas.

– Man kan argumentera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb