Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

21 november 2019 Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.

Remissrundan har resulterat i 71 yttranden. Av de är 42 starkt kritiska medan 18 välkomnar förslaget. Övriga menar att förslaget är bra men med vissa brister.

Kritiken kommer bland annat från en rad naturvårdsorganisationer. Flera anser att förslaget innebär att Skogsstyrelsens tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler i samband med avverkningsanmälan brister.  

Birde Life skriver att Skogsstyrelsen abdikerar från en väsentlig del av sitt sektorsansvar där de ska verka för att nå miljökvalitetsmålet Levande Skogar. 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län hävdar att förslaget hotar klimatet då forskning visar att äldre boreala skogar lagrar mer kol än ungskogar. 

Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund poängterar att  renskötseln hotas. En förutsättning för den är nämligen tillgång till sammanhängande betesmarker av äldre skogar med hänglav.

Även ett tiotal länsstyrelser, exempelvis i Stockholm, Västerbotten och Skåne, tillhör kritikerna.

18 remissvar är positiva och de kommer från skogsbolag och andra inom skogsnäringen som främst anser att registreringen varit ett intrång i äganderätten.

SCA menar att nyckelbiotopsbegreppet försätter skogsägaren i en låst situation med avkapade möjligheter att bruka sin mark.

Norrskog anser att nyckelbiotopshanteringen är en överträdelse av förvaltningslagen då konsekvenserna för markägare och lokalsamhälle inte lever upp till kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet.

Riksrevisionen, som ska granska statliga myndigheter, anser att Skogsstyrelsen bör inventera nyckelbiotoper systematiskt och inte händelsesstyrt.

Läs hela artikeln hos Sveriges natur

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb