Ny lägesrapport om ekosystemtjänster

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
ekosystemtjänster, skogsbär
Skogsstyrelsen har kartlagt skogens nyttor, så kallade ekosystemtjänster. Förmåga till virkesförsörjning ser bra ut, medan den biologiska mångfalden bedöms som otillräcklig, enligt rapporten.

Alla nyttor som skogen ger människan kallas för ekosystemtjänster. Ren luft, timmer, bär, viltkött, massaved, biobränsle och  en motkraft i klimatförändringen är exempel på dessa, enligt Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

– Det är första gången Skogsstyrelsen beskriver den betydelse skogens ekosystemtjänster har för vår välfärd, hur vi påverkar ekosystemtjänsterna både positivt och negativt och vilken status de har, säger Camilla Andersson, miljöstrateg på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Vi är helt beroende av dem för att behålla vårt välbefinnande och vår välfärd, betonar hon.

Samtidigt pekar rapporten också på att människan påverkar ekosystemtjänsterna på ett sätt som gör det nödvändigt med ökade insatser. Sju av de 30 listade nyttorna bedöms ha vad som kallas för otillräcklig status. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för till exempel fisk från sjöar och vattendrag men också arbeta förebyggande mot stormskador, skadedjur och sjukdomar som drabbar skog.

Skogsbrukets utförande, klimatförändringar och kvävenedfall är några orsaker till den otillräckliga statusen, enligt rapporten.

– Rapporten pekar ut flera tjänster som kräver omedelbar uppmärksamhet. Här måste vi jobba vidare för att säkerställa skogens förmåga att långsiktigt generera många olika ekosystemtjänster även framöver, säger Camilla Andersson.

Bär, timmer och massaved och luftrening är några av de tjänster som bedöms ha en god status i dag.

– Jämfört med andra länder har Sverige ett väl utvecklat arbete för ett hållbart skogsbruk, men det finns, även för ekosystemtjänster med god status, en förbättringspotential, säger Camilla Andersson.

Syftet med rapporten, uppger Skogsstyrelsen,  är bland annat att öka kunskapen i hela skogssektorn om skogens alla värden. Kunskap som sedan kan användas vid planering och prioritering av åtgärder i skogen.

Föreningen Skogen har tidigare i år kommenterat rapporten i ett remissvar. Där lovordas att ekosystemtjänster tydliggörs i ett strukturerat dokument. Men de poängterar att det är viktigt att Skogsstyrelsens arbete med ekosystemtjänster stannar vid att informera och inspirera. Här finns lärdom att dra av tidigare erfarenheter, skriver föreningens ordförande Monika Stridsman.

”När begreppet nyckelbiotoper infördes var detta – inledningsvis – ett framgångsrikt sätt att öka kunskapen och viljan till att bibehålla och skapa höga naturvärden. Intresset från brukarna var stort. Men sedan hände något. Nyckelbiotoper sattes mer och mer i motsattsförhållande till skogsbrukande. Och effekten blev att en nyckelbiotop gick från att vara eftersträvansvärd till något oönskat.  Vi hoppas att beskrivningen av ekosystemtjänster inte ska utvecklas på samma sätt utan istället öka den kreativitet som finns hos brukare i dag – och som stimuleras av nuvarande skogspolitik med frihet under ansvar”, skriver Föreningen Skogen bland annat i sitt remissvar.

Här kan du läsa Skogsstyrelsens rapport

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons