Nu krävs åtgärder för att rädda skogsprogrammet!

30 mars 2017 DEBATT Skogsnäringens framtid står på spel när skogsprogrammets intressenter spelar ett föga vägvinnande spel. Vi ger förslag på hur regeringen bör säkra programmets framtid, skriver Sten Nilsson och Fredrik Ingemarson från SIFI, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor.

Nu krävs åtgärder för att rädda skogsprogrammet!

Under de senaste åren har debatten om svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring hårdnat,  en återspegling av det moderna samhällets utveckling.

Bristen på  samsyn om  tolkningen av uthålligt skogsbruk är skogspolitikens stora dilemma. För närvarande är det ekonomiska läget i svensk skogsindustri stabilt, men industrin står inför stora utmaningar. Här bör noteras att Sverige ur ett internationellt perspektiv ligger i framkant gällande kompetensbas, stabila institutioner och marknader. Men dagens informationssamhälle kräver nya lösningar!

I takt med den globala accelererande tekniska utvecklingen är skogsnäringen dessutom i akut behov av nya produkter med högre förädlingsvärden som tas fram med stöd av ett uthålligt skogsbruk.

Ekosystemtjänsterna består av ett komplext nätverk

Utöver att producera råvara till industrin har skogen en central roll för många andra delar av samhället. Den har idag en betydande roll i landets växthusgasbalans, som värd för biodiversitet och spelar också en central roll för naturupplevelser, rekreation och hälsa för att nämna några funktioner. Skogen har dessutom många historiska och kulturella värden att skydda. Alla dessa skogens tjänster brukar kallas ekosystemtjänster. De utgör en bas för en uthållig samhällsekonomi, välbefinnande och välfärd. Ekosystemtjänsterna består av ett komplext nätverk där de olika tjänsterna kan vara i konflikt med varandra.

Nationellt skogsprogram

Under 2013 startade Alliansregeringen det mest ambitiösa politiska strategiarbetet i modern tid rörande svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring, nämligen ett nationellt skogsprogram. Etableringen av skogsprogrammet togs över av den nuvarande regeringen som drivit processen mycket aktivt.

Skogsprogrammet är en dialogprocess med skogsnäringens olika intressenter involverade: skogsägare, skogsindustri, miljöorganisationer, träanvändare, friluftsorganisationer, turism, energiföretag för att nämna några exempel. Programmet är långsiktigt och syftar till att skapa förutsättningar och strategier för att se helheten, skapa en världsledande skogsnation, en nationell samling kring skogsresurserna, ett uthålligt skogsbruk, en tydligare skogspolitik och sist men inte minst en samsyn mellan skogsnäringens olika intressenter vad gäller skogsresursernas utnyttjande som skall utgöra stommen i en biobaserad samhällsekonomi.

Enighet och oenighet om uthålligt skogsbruk

Fyra arbetsgrupper med intressenterna representerade har presenterat förslag på vad ett nationellt skogsprogram bör innehålla, men de har inte kunnat enas om vad ett uthålligt skogsbruk innebär i praktiken. Lika enade som skogsintressenterna är om nödvändigheten av uthålligt skogsbruk lika oense är de om definitionen av detta begrepp och dess praktiska impelentering.. Specifikt berör detta hanteringen av ekosystemtjänsterna som inte endast berör miljöaspekter utan även marknadsperspektivet för skogsprodukter. Om omvärlden inte betraktar svenskt skogsbruk som hållbart tappar vi exportandelar. Därmed tycks grunden inte finnas för en samsyn rörande ett framtida skogsbruk och skogspolitik bland skogsprogrammets intressenter.

Skogsprogrammets spelplan

Samtidigt som arbetet med det nationella skogsprogrammet pågått har utspel från regeringen och Skogsstyrelsen om ökat fokus på produktionsskogsbruk försvårat samarbetsklimatet. Flera av utspelen har kritiserats för brist på dialog rörande naturvårdsfrågorna. En följd har blivit att Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF inte kommer att delta i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. De kräver en försäkring från Skogsstyrelsen om att skyddsvärda skogar inte kommer att avverkas.

Den traditionella skogsnäringen anser inte att dagens skogspolitik eller skogsvårdslag i grunden bör ändras och dessutom framhåller de svårigheten med att definiera ett uthålligt skogsbruk i policy-sammanhang. Detta kan tolkas som att den traditionella skogsnäringen spelar ett föga framgångsrikt spel om de inte i högre grad avser att beakta omvärldens accelererande samhällsförändringar. 

Civilsamhällets representanter anser att konkretiseringen av ett uthålligt skogsbruk är grundbulten i ett nationellt skogsprogram. Miljörörelsen och en del andra av civilsamhällets organisationer står enade i att inte acceptera vissa av den traditionella näringens ståndpunkter, men samtidigt är de svepande och inte enade i sina åtgärds­förslag.

Miljörörelsen har också under arbetets gång med skogsprogrammet använt taktiken att villkora det fortsatta arbetet. Detta kan tolkas som ett högt spel på hela programmets bekostnad då processen därmed inte leds framåt genom dialog.

Förslag på akuta åtgärder för regeringen

Sammantaget betyder detta att skogsnäringens egna intressenter riskerar att allvarligt försvaga ett program som har som mål att förbättra förutsättningarna för dem själva i att lyckas i en osäker, komplex och snabbt föränderlig värld. Innehållet och metodiken att ta fram ett nationellt skogsprogram har varit ambitiöst med ingredienser som kan visa vägen framåt.

Med tanke på grunden för en samsyn och stundande val anser vi att det krävs akuta åtgärder av regeringen för att skapa ett nationellt skogsprogram som ska utgöra en långsiktig plattform för dialog i takt med tiden.

Med full respekt för utmaningen att förvalta dagens skogar med dess ekosystemtjänster förslår vi följande åtgärder.

  1. Regeringen bör omgående uppmana civilsamhället och den traditionella skogsnäringen att presentera konkreta koncept för hållbart nyttjande av skogsekosystemen.
  2. Regeringen bör uppmana sina myndigheter att konsekvensberäkna förslagen med avseende på utfallet för olika övergripande fastlagda samhällsmål.
  3. Regeringen sammankallar de olika intressenterna till ett rundabordssamtal med syftet att ena parterna om en samsyn om ett koncept för hållbart nyttjande av skogsekosystemen.
  4. Målet bör vara att regeringen slutligen tar ett politiskt beslut om ett koncept för hållbart nyttjande av skogsekosystemen, med eller utan total samsyn bland intressenterna.

Sten Nilsson och Fredrik Ingemarson, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor, SIFI                                             

Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor (SIFI) är en ideell oberoende icke-statlig organisation. SIFI arbetar sektorsövergripande med naturresursförvaltning utifrån en oberoende omvärldsanalys gällande skogens framtida användning som resurs.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb