Nu kartläggs ­gödsling och klimat

19 februari 2020 Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.

Nu kartläggs ­gödsling och klimat

Under de kommande fyra åren ska ett forskningsprojekt vid SLU ta ett samlat grepp på gödsling och klimat. Bland annat ska man ringa in vilka marktyper som ­svarar bäst på åtgärden.  
– Vi använder data från Sveaskog och Stora Enso. Deras stora markinnehav ger god tillgång till data om när och hur bestånden har gödslats och dessutom ­skördardata om vad avverkningen har gett, säger Joachim Strengbom som är docent vid SLU.

 Joachim Strengbom Joachim StrengbomHan leder projektet Skogsskötsel som verktyg för att öka naturlig kolinlagring som förhoppningsvis ska visa biomassans ökning efter gödsling på olika marktyper, men också eventuell sortimentsförändring. 
– Det är stor skillnad på klimatnytta om virket har gått till papper eller byggnadsmaterial.

En stor roll i beräkningarna när det gäller skogens klimatnytta har substitutions­effekten, det vill säga hur mycket fossila material som kan komma att ersättas av biobaserade material från skogen. 
– Om man inte gör livscykelanalyser blir det svårt att svara på frågan om ett intensivt och aktivt skogsbruk är bättre för ­klimatet. I debatten kan man höra mot­stridiga uppgifter om skogsbrukets klimatnytta. Det beror bland annat på att de inte räknar på samma substitutionseffekter eller att de beräknar klimatnytta utifrån olika tids­horisonter.
Projektet gör alltså även en livscykel­analys på det material som har tagits ut ur skogen. 

Ytterligare en uppgift för forskningen är att se hur markkolet beter sig efter avverkningen på gödslade eller ogödslade områden. 
– Vi kommer att följa en del bestånd över tid och bland annat studera svampsamhället i marken och koldioxidavgångar.

Projektet har beviljats medel från ­Vinnova för fyra år – en lång tid när det gäller forskning, men en kort i ett skogligt perspektiv. Man kan till exempel inte göra långa mätserier över tid inom ramen för detta projekt. 
– Eftersom gödslingseffekten varierar mycket mellan olika marker – bland annat beroende på marktyp – hoppas vi se hur mycket som maximalt går att få ut om skogen gödslas. Men vi vill också sortera bort de marktyper som ger dålig ekonomisk utväxling av gödslingen, har dålig effekt på kolinlagring eller ger negativa effekter som kväveläckage, säger Joachim Strengbom.

SKOGEN 1/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb