Nu kan skogen skötas med större precision

9 mars 2023 Med hjälp av den nationella laserskanningens detaljrikedom kan skogsägare med större precision utföra rätt åtgärd på rätt plats i sin skog. Det visar Pär Wilhelmsson i sin doktorsavhandling vid SLU.

Nu kan skogen skötas med större precision

Hos svenska myndigheter finns öppen information från flygburen laserskanning av landets marker. Den har, enligt Pär Wilhelmsson, inte använts så mycket i skogsbruket. Nu har han i sitt doktorsarbete tagit fram ett planeringsverktyg som kan nyttja detaljerna i laserdata. Syftet är att skogsägaren ska kunna optimera skötseln för att nå sitt mål med skogsbruket.

Att planera skogsskötseln är som bekant inget nytt. Men hittills har man tagit hjälp av datorsystem som simulerar hur skogen kommer att utvecklas vid olika typer av skogsskötsel. Den här planeringen har byggt på att skogen först delas in i bestånd, vanligen på cirka fem hektar, med ganska homogen trädhöjd och trädslagsfördelning.

Denna beståndsmetod har tillämpats under mycket lång tid och av goda skäl, uppger SLU i ett pressmeddelande.  

Mer detaljerade data har varit dyra att ta fram och lagra och planeringen av skogsskötseln har varit tillfredsställande ändå, fortsätter man.

Men med ny teknik som fjärranalys, där skogens egenskaper skattas på avstånd med hjälp av sensorer placerade på satelliter eller flygplan, kommer helt nya möjligheter.

De nya planeringsmodellerna kan ta hänsyn till olikheterna inom ett bestånd. Det här ger, enligt Pär Wilhelmsson, en bättre måluppfyllelse med skogsskötseln vare sig det handlar om ekonomiska, sociala eller ekologiska värden.

– I dagens skogliga planering använder man medelvärden för skogens olika egenskaper i ett bestånd, och tar inte hänsyn till den variation som nästan alltid finns där. I de nya modellerna tar vi hänsyn till denna variation, och kan därmed ge en mycket noggrannare beskrivning av skogens tillstånd idag och imorgon, säger Pär Wilhelmsson. 

Jägmästare Pär Wilhelmsson försvarade sin doktorsavhandling, ”Forest planning utilizing high spatial resolution data” den 17 februari 2023 vid SLU i Umeå.

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/id/document/20409882

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb