Norrbotten värst drabbat av törskate

26 oktober 2021 Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.

Norrbotten värst drabbat av törskate

Det är en omfattande inventering som görs i tallungskog i åldersspannet tio till trettio år i fyra av Sveriges nordliga län.  Projektet genomförs av Skogforsk i samarbete med en rad bolag.

Årets inventering visar utbredd förekomst i Norrbottens och Västerbottens län, törskate återfinns i 88 procent respektive 68 procent av inventerade bestånd. 

I Jämtland och Västernorrland är motsvarande siffra 35 procent, enligt en artikel från Skogforsk.

På beståndsnivå råder stor variation i skadefrekvens mellan länen. Men Norrbotten hamnar i topp även här med i medeltal nio procent av tallarna angripna i bestånd med törskateförekomst. Där finns även exempel på bestånd där upp till 50 procent av tallarna är angripna.

I övriga län ligger skadefrekvensen på en eller några procent i inventerade bestånd. Men allvarliga angrepp av törskate har identifierats även i Jämtlands och Västerbottens län i områden som inte ingick i denna inventering.

INTE SYNLIGT ALLA ÅR

Skogforsk påpekar också att törskate inte ger synliga symptom alla år, och att det är svårt att med fullständig säkerhet fastställa att just törskate är skadeorsak.

 ”Om man slår samman observationer av törskate och angrepp som kan misstänkas vara törskate, beräknas cirka tio procent av tallarna i Norrbottens och Västernorrlands län i drabbade bestånd tillhöra denna kategori. I Jämtland är motsvarande siffra 1,5 procent”, skriver Skogforsk.

Inventeringarna ska pågå till hösten 2022 och då görs en analys av eventuella kopplingar mellan törskateförekomst och skötselhistorik samt egenskaper hos bestånd och ståndort. Målet är att hitta vägar både för att minska risken för törskate vid etablering av nya bestånd samt genom skötsel minska utbredningen i redan drabbade bestånd.

I törskateprojektet ingår Skogforsk, Holmen skog, Norra skog, SCA och Sveaskog. Projektet görs med stöd av EU:s landsbygdsprogram.

Läs mer hos Skogforsk

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb