Norra Skog backade 2023

22 februari Rörelseresultatet på drygt 900 miljoner kronor för 2022 byttes mot minus 1,4 miljoner kronor för 2023. Trots raset föreslår styrelsen i Norra Skog en ökning av vinstdelningen till medlemmarna.

Norra Skog backade 2023
Vikande lönsamhet vid sågverken har bidragit till ett försämrat resultat för Norra Skog. Foto: Patrik Degerman

I årsberättelsen noteras en svag nedgång i omsättning, från 5,2 miljarder kronor 2022 till 5 miljarder jämt förra året. Skillnaden i kostnader var större; här blev det en kostnadsökning med omkring 14 procent jämfört med 2022.

En bidragande orsak till det vikande resultatet är att koncernens sågverk inte lägre går för högtryck som de gjorde under pandemiåren.

Så här beskrivs läget i Norra Skogs nysläppta årsberättelse:

”Den globala lågkonjunkturen tillsammans med minskad efterfrågan på trävaror, i kombination med begränsad tillgång på råvara, har under året pressat upp sågverkens råvarukostnader. Detta har gjort att den totala produktionen av trävaror vänt nedåt. För sågverksindustrin innebar 2023 en kraftig inbromsning jämfört med rekordåren 2021–2022. Geopolitisk oro i vårt närområde, lågkonjunktur och betydande inflation har minskat köpkraften i samhället och de negativa effekterna för bostadsmarknaden och byggandet har varit påtaglig”.

Antalet medlemmar i Norra Skog den 31 december 2023 var 27 346, vilket kan jämföras med medlemsantalet 26 895 året innan.

Medlemmarna kan se fram emot en ökad vinstdelningen om styrelsens förslag går igenom på stämman i mitten av maj. De får i så fall dela på 231 miljoner kronor fördelat på en vinstdelning på 65 kronor per kubikmeter för bokförda rundvirkesleveranser under 2023, samt 7 procents ränta på medlemmarnas insatskapital. De 65 kronorna fördelas som 35 kronor i en insatsemission samt 30 kronor som utdelning på virkesleveranser. 

– Marknaden för produkter från skogsindustrin är kraftigt volatil men vi ser långsiktigt och har under året fortsatt stärkt våra erbjudanden till medlemmarna, framför allt beträffande premier och vinstdelning. Vårt mål är att skapa ekonomiska värden för våra medlemmar inte bara genom en virkesprislista utan även genom premier och vinstdelning, säger vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Positiva siffror visar antalet tecknade kontrakt för avverkningsuppdrag som slog rekord under 2023, i hög grad beroende på ett ökat antal gallringsuppdrag.

Framåt då? Ja här tror föreningen, enligt årsberättelsen, på en återhämtning:

”På sikt förväntas efterfrågan på hållbara skogsprodukter att öka. Att tillgodose världens behov av förnybara byggmaterial, förpackningar, bioenergi etcetera kommer därför vara en fortsatt viktig uppgift för svenska skogsindustrier samt stora framtida möjligheter för Norra Skog och de skogsägande medlemmarna. Avgörande är dock att svenska skogsägare ges trygga och långsiktiga förutsättningar i brukandet.”

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb