Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

23 september 2020 Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.

Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

Det är Nordic Forest Research (SNS) som undersökt jämställdheten i de nordiska skogarna i en rapport.

Där konstateras att det privata ägandet, som omfattar ungefär hälften av de nordiska skogarna, har en positiv jämställdhetstrend de senaste decennierna. Ändrade förutsättningarna för arvskifte har bidragit, enligt rapporten. 

I Sverige och Finland är nu omkring 40 procent av de privata skogsägarna kvinnor, medan i Norge är andelen 25 procent och i Danmark bara 14 procent.

”Men trots en ökande andel kvinnliga privata skogsägare, varierar andelen kvinnliga representanter hos skogsägarorganisationerna mycket. Och här ser utvecklingen ut att gå mer långsamt. Speciellt när det gäller olika toppositioner, där andelen kvinnor fortfarande är liten. Fördelningen av kvinnor och män skiljer sig mycket mellan de nordiska länderna, men även inom ett land och mellan ett lands olika företag”, säger Birger Vennesland, forskare , i ett pressmeddelande från SNS.

I Finland, som har skogsägarföreningarna med flest kvinnor som styrelsemedlemmar och anställda, finns exempelvis en där den kvinnliga andelen är 64 procent medan en annan förening bara har elva procent. I Sverige utmärker sig Mellanskog med en tredjedel kvinnor vilket är ovanligt mycket. Den isländska föreningen har en andel på 57 procent och i de norska föreningarna varierar det mellan 25 och 50 procent.  I danska Danish Forest Association finns ingen kvinna alls representerad.

FÅ SKOGSARBETARE

Bland nordiska skogsarbetare är det väldigt långt kvar till en jämn könsfördelning. Trots satsningar på ny teknik, etablering av stödnätverk samt olika utbildningsinsatser är andelen kvinnor fortsatt mycket låg eller nästan obefintlig.

Med fyra procent kvinnor av cirka 12 000 förare är Sverige det land som har störst andel kvinnor. Övriga länder når knappt två procent, berättar Birger Vennesland.

 ”Att förändra arbetsmiljön och att anställa fler kvinnor på toppositioner är viktiga pusselbitar för ett mer konkurrenskraftigt nordiskt skogsbruk. Något som borde vara fullt möjligt i framtiden då allt fler kvinnor väljer att utbilda sig i skogsrelaterade yrken”, skriver rapportförfattarna.

 ”På Linnéuniversitet i Sverige och University of Applied sciences i Finland är nästan häften kvinnor med 45 procent och på Islands Agriculture University of Iceland är andelen än mer jämlik med 47 procent kvinnor. I Norge är fortfarande andelen kvinnliga studerande låg med bara 15 procent kvinnor på både NMBU och INN”, säger Birger Vennesland.

SNS förslag på fyra forskningsområden för ökad kunskap för ett mer jämlikt nordiskt skogsbruk:
1) Hur kvinnor och män med skogsbruksutbildning upplever arbetsmiljö, möjligheter till karriär, jämställdhetsutveckling etcetera

2) Hur den yngre generationen ser på skogsbruksutbildning i framtiden. 

3) Hur skogsägarorganisationer implementerar jämställdhet i sina strategier och operativa arbete
4) Strategisk analys av jämställdhetsplaner och -aktiviteter i olika nordiska skogsorganisationer och företag

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb