”Nej, domstol är inte rätta vägen”

2 april 2019 En majoritet av  dem som svarade på Månadens fråga tycker inte att rättsprocesser är rätt sätt att avgöra om skog ska skyddas eller ej. Men läsarna gav oss bakläxa: Frågan var felställd.

”Nej, domstol är inte rätta vägen”

Är det nödvändigt att Skogsstyrelsen stämmer skogsägare, undrade vi och fick bakläxa av observanta läsare. 

I exempelvis fallet med fjällnära skogar har Skogsstyrelsen överklagat en dom, inte stämt någon.  Av 154 svarande ansåg hursomhelst 86 procent att ärenden som rör skydd av skog inte ska behöva avgöras i domstol. Nedan kan du läsa några av svaren som inte rymdes i tidningen SKOGEN 3/2019.

JA. Men fruktansvärt hemskt för den enskilda. Att Skogsstyrelsen gör egna lagtolkningar är tyvärr ett sämre alternativ, eftersom mitt förtroende för myndigheten är minst sagt lågt. Tyvärr är detta priset vi får betala för rättssäkerheten. All heder åt den enskilda markägaren som får bära oket åt oss andra.  NN

Varken JA eller NEJ. Frågan är felformulerad. Skogsstyrelsen stämmer inte markägare. Det är markägare som har stämt staten för ersättning. Det önskvärda är att regelverk är så tydliga att ärenden inte ska behöva drivas i domstol för att få klarhet, speciellt när det gäller stora principiella frågor. Men det finns ett tolkningsutrymme kring var den gränsen finns. I vissa frågor är det tydligt att man är utanför den gränsen och där får man inte agera. I stora frågor kommer enskilda i kläm, tydligast är det i frågor som rätt till personlig assistens, försörjningsstöd, sjukersättning. Du kan berövas nödvändig stöttning, men att domstolspraxis sedan driver fram en förändring till nytta för de som kommer efteråt.  NN

NEJ. Man måste kunna tolka lagen och utifrån det ta beslut.  Många av dagens tjänstemän verkar hellre förhala än att ta beslut. Felrekrytering?  Vedman

NEJ. För tio år sedan kunde man ha en vettig dialog med Skogsstyrelsen angående skogsbruksåtgärder men nu agerar de bara polis. Mitt förtroende för dem är noll.  Patrick

NEJ. Ska alla myndigheter springa till domstol hela tiden för att utreda sådant som politiken skulle ha bestämt så blir det ett krångligt system med politiska domstolar.  NN

NEJ. Den lagstiftning som finns runt skog bör nästan alltid vara tillräcklig för beslutsfattare.  Att tvinga människor till domstol måste stämplas som en ytterlighet, en åtgärd att ta till bara i extremfall. Balansen mellan nytta för det allmänna och konsekvenser för den enskilda borde viktas om till förmån för det senare. Vill staten pröva något domstolsvägen inom den skogliga sektorn kan man använda sig själv som försökskanin eftersom man också är skogsägare.  Anders Pettersson

NEJ. Ledsamt att följa myndighetsagerande. STORT fokus på folkvalda att omgående sätta brukandet och ägandet i centrum.  Mats på Höjden

NEJ. Så blir det när myndigheter uppfattar sig äga sanningen och tjänstemän kan agera utan personligt ansvar.  Alf Petersson

JA. Skogsstyrelsen stämmer inte skogsägare, de överklagar en dom. Det är ett normalt förfarande vid oklara regler. Felicia

NEJ. Trist att skogsbruk ska avgöras i domstol. Den som vinner i lägre instans vill sällan se en överklagan. Men om Skogsstyrelsen eller en skogsägare anser att domen är fel ska man naturligtvis överklaga. För dem som överklagade till Svea hovrätt fick 44 procent till en ändring av domarna.  Leif Öster

NEJ. Skogsstyrelsen är en myndighet med politiskt ansvar och inget affärsdrivande företag.  Stefan Johansson.

NEJ. Vad gäller frågan om pågående markanvändning så är det otvetydigt att det pågår en virkesproduktion på de aktuella områdena. Skogsbruk är därmed pågående markanvändning liksom jordbruk är det på ett område som används för att odla jordbruksgrödor. Staten genom Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen pekar på att ersättningsreglerna vid avslagsbeslut är otydliga och att frågan därför behöver prövas vidare. Men domstolen pekar på att staten redan har reservatsinstitutet i sin hand. Det är alltså staten som ska organisera arbetet mellan sina myndigheter (Länsstyrelser och Skogsstyrelsen) så att reservatsinstitutet kan användas efter ett avslagsbeslut i fjällnära skog. Gör staten inte det så ska markägaren ändå vara tillförsäkrad ersättning enligt 19 § skogsvårdslagen.  NN

JA. Tydligen saknar Skogsstyrelsens tjänstemän en tydlig lagtext. Alternativet är att tjänstemännen inte är tillräckligt begåvade vilket jag har svårt att tro.  Lasse Andersson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb