Naturvård kan gynna barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreskador. Foto: Anne-Maarit Hekkala.
Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för angrepp av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk.

Naturvårdsbränning, luckhuggning och skapande av döda träd, så kallad död ved, är naturvårdsåtgärder som kan göras för att gynna arter som lever av dött trä och på så sätt öka den biologiska mångfalden. En forskningsstudie gjord i Västerbotten och Västernorrland 2012 till 2017 har undersökt om dessa åtgärder kan påverka risken för skogsskador orsakade av barkborrar.

Annons
Annons

”Efter fem år hade luckhuggna skogar fler skador orsakade av granbarkborre och störst förekomst av den skadliga barkborren dubbelögad bastborre”, säger Anne-Maarit Hekkala, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö, i ett pressmeddelande.

 

STUDIER PÅ HOLMENS MARK

Studien är gjord på arton av Holmen Skogs avsättningsytor där det inte bedrivs något skogsbruk. Skogen består av mogen granskog, som är en bra livsmiljö för granbarkborren. Viktigt att ha i åtanke är att dessa resultat gäller lokalt och att förhållandena kan vara annorlunda i södra Sverige, påpekar forskarna.

”Det här betyder inte att risken för skadeangrepp efter naturvårdsåtgärder är betydande i norra Sverige. Även om vi har sett att barkborrarna blir fler och att skadorna ökar så handlade det om enstaka angripna träd. Angreppen har heller inte spridits från bestånden till omgivande skogar”, säger Anne-Maarit Hekkala.

Ett år efter naturvårdsåtgärderna var förekomsten av barkborrar högst i naturvårdsbrända bestånd. Men redan under det andra året började barkborrarna minska i antal i dessa områden för att efter fem år ha minskat betydligt i antal. Deras fiender hade också ökat i antal, vilket kan ha dämpat barkborrarnas populationsstorlek. Under det andra året var förekomsten av skadegörande barkborrar högst i de luckhuggna bestånden och den ökade allt eftersom.

 

SOLBELYSTA KANTER OMTYCKTA

Det beror på att luckhuggna skogar kan få mer utpräglade skogskanter med solbelysta träd som barkborrarna vanligtvis gillar. I brända skogar, däremot,  dödar eldens hetta de tunnbarkiga granarna direkt eller påverkar trädens näringsrika kambium, vilket gör att skogen inte kan utnyttjas av barkborrar under lika lång tid. (I det fallet är den mer tjockbarkiga tallen mer tålig).

I studien visade det sig också att färska hyggen i landskapet kan innebära en ytterligare ökad risk för angrepp av granbarkborre i naturvårdsåtgärdade bestånd.

”Det är något att ha i åtanke när man planerar naturvårdsåtgärder – man bör kanske undvika att luckhugga i närheten av ett till tre år gamla hyggen”, säger Anne-Maarit Hekkala.

Om forskningsstudien: Resultaten bygger på studier i sex naturvårdsbrända områden, sex luckhuggna områden och sex kontrollområden där inga åtgärder hade gjorts. Den första insamlingen av barkborrar gjordes året efter att naturvårdsåtgärderna hade genomförts, och sedan har forskarna följt upp effekterna två och fem år efteråt.

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons