Naturvård kan gynna barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreskador. Foto: Anne-Maarit Hekkala.
Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för angrepp av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk.

Naturvårdsbränning, luckhuggning och skapande av döda träd, så kallad död ved, är naturvårdsåtgärder som kan göras för att gynna arter som lever av dött trä och på så sätt öka den biologiska mångfalden. En forskningsstudie gjord i Västerbotten och Västernorrland 2012 till 2017 har undersökt om dessa åtgärder kan påverka risken för skogsskador orsakade av barkborrar.

Annons
Annons

”Efter fem år hade luckhuggna skogar fler skador orsakade av granbarkborre och störst förekomst av den skadliga barkborren dubbelögad bastborre”, säger Anne-Maarit Hekkala, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö, i ett pressmeddelande.

 

STUDIER PÅ HOLMENS MARK

Studien är gjord på arton av Holmen Skogs avsättningsytor där det inte bedrivs något skogsbruk. Skogen består av mogen granskog, som är en bra livsmiljö för granbarkborren. Viktigt att ha i åtanke är att dessa resultat gäller lokalt och att förhållandena kan vara annorlunda i södra Sverige, påpekar forskarna.

”Det här betyder inte att risken för skadeangrepp efter naturvårdsåtgärder är betydande i norra Sverige. Även om vi har sett att barkborrarna blir fler och att skadorna ökar så handlade det om enstaka angripna träd. Angreppen har heller inte spridits från bestånden till omgivande skogar”, säger Anne-Maarit Hekkala.

Ett år efter naturvårdsåtgärderna var förekomsten av barkborrar högst i naturvårdsbrända bestånd. Men redan under det andra året började barkborrarna minska i antal i dessa områden för att efter fem år ha minskat betydligt i antal. Deras fiender hade också ökat i antal, vilket kan ha dämpat barkborrarnas populationsstorlek. Under det andra året var förekomsten av skadegörande barkborrar högst i de luckhuggna bestånden och den ökade allt eftersom.

 

SOLBELYSTA KANTER OMTYCKTA

Det beror på att luckhuggna skogar kan få mer utpräglade skogskanter med solbelysta träd som barkborrarna vanligtvis gillar. I brända skogar, däremot,  dödar eldens hetta de tunnbarkiga granarna direkt eller påverkar trädens näringsrika kambium, vilket gör att skogen inte kan utnyttjas av barkborrar under lika lång tid. (I det fallet är den mer tjockbarkiga tallen mer tålig).

I studien visade det sig också att färska hyggen i landskapet kan innebära en ytterligare ökad risk för angrepp av granbarkborre i naturvårdsåtgärdade bestånd.

”Det är något att ha i åtanke när man planerar naturvårdsåtgärder – man bör kanske undvika att luckhugga i närheten av ett till tre år gamla hyggen”, säger Anne-Maarit Hekkala.

Om forskningsstudien: Resultaten bygger på studier i sex naturvårdsbrända områden, sex luckhuggna områden och sex kontrollområden där inga åtgärder hade gjorts. Den första insamlingen av barkborrar gjordes året efter att naturvårdsåtgärderna hade genomförts, och sedan har forskarna följt upp effekterna två och fem år efteråt.

 

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons