Mer skog trots stormar

9 oktober 2007 Virkesförrådet i Sveriges skogar ökar trots stormar och fler naturreservat, skriver Riksskogstaxeringen i ett pressmeddelande, som också tonar ner Gudrun. Hon fällde bara 50 miljoner kubikmeter skog, inte 75 miljoner kubikmeter som var Skogsstyrelsens bedömning av stormfällningen veckorna efter stormnatten i januari 2005.


Mer skog trots stormar

Det totala virkesförrådet, dvs stamvolymen av alla träd, i landets skogar fortsätter att öka. I dag är den ca tre miljarder kubikmeter. Det stigande virkesförrådet är en följd av att tillväxten fortfarande med god marginal överstiger avverkningarna. Tillgången på äldre skogar minskar långsamt men är fortfarande ganska god. Sådan skog, gammal nog att slutavverka enligt gällande skogsvårdslag, utgör ungefär en tredjedel av den totala skogsmarksarealen utanför reservat och nationalparker.

Skadorna på den stående skogen domineras av stormskador och skador orsakade av älgens betning i tallungskogar. I ungefär 4,5 miljoner hektar skog – av totalt 22,9 miljoner hektar – är över 30 procent av träden skadade på något sätt. Av denna skadade areal är 1,7 miljoner hektar klassade som viltskador (främst älg) och 0,6 miljoner hektar som vind- eller snöskador. Om man ser till den årligen skadade arealen skog under senare år, framträder även här svåra stormar och viltet som de mest betydande skadegörarna. Stormen Gudrun fällde under januari 2005 ca 50 miljoner kubikmeter skog i Götaland enligt Riksskogstaxeringen, vilket dock är väsentligt mindre än enligt de uppskattningar som gjordes strax efter stormen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb