Mättare vilt och mindre betesskador

13 februari 2018 Mest mat för klövvilt finns där vi inte vill att djuren ska vara, det vill säga i ungskogen på ett hygge. Men ny kunskap kan minska djurens intresse för plantorna.

Mättare vilt och mindre betesskador

Hjortdjuren är sparsmakade och, som tidningen SKOGEN tidigare skrivit om, strävar de efter balans i våmmen.

Det betyder att stödutfodring med energirika rotfrukter och ensilage kan göra att djuren i större utsträckning söker sig till barrskogarna för att kompensera med fiberrik föda.

Annika Felton, forskare vid lantbruksuniversitetet i Alnarp, har kommit långt i kartläggningen av hjortdjurens matvanor.  Analyser från 300 älgar visar ett samband mellan variationsrik kost och hög vikt.

”Djuren med lägst vikt hade en diet bestående av ett 20-tal växtarter, hög dominans av barrträd och ganska mycket stödfoder. De med högre vikter hade en diet av ett 30-tal arter med mycket löv och lite stödfoder”, skriver lantbruksuniversitetet i sitt nyhetsbrev.

En hög viltstam är inte enda förklaringen till skadorna på skogen, betonar Annika Felton. Hjortdjurens mat har blivit mindre utspridd i landskapet. En ökande andel mörka gallringsskogar gör att föda som ljung, blåbär och lingonris minskar. Mest mat finns med andra ord där vi inte vill att djuren ska vara, det vill säga i ungskogen på ett hygge.

Forskarnas tips för att skapa mer viltfoder:

  • Håll gamla inägor och kulturlämningar öppna! Djuren tycker om att äta i skogens ”luckor”
  • Ståndortsanpassa för tall och löv. Det leder till mer foder än i granplanteringar
  • Brunnsröj och röj till täta förband, det gynnar både produktion och fodertillgång
  • Lämna kvar redan betad tallplanta, älgen återvänder gärna till den
  • Samla ihop till lättillgängliga högar av tall- och lövris åt viltet efter avverkning
  • Röj inte bort rönn, asp, sälg och ek 
  • Tänk på att kantzoner, kraftledningsgator, viltåkrar och viltvatten uppskattas av klövviltet
Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb