Mångfald eller bra klimat?

1 december 2015 Puh, jobbigt, jobbigt. Ämnet är obekvämt. Men när ­Skogsstyrelsen nu lyfter framtidsfrågorna med sina nya scenarier flyter frågorna ändå upp till ytan. Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Vad är viktigast, mångfald i Sverige eller i tropikerna?

Bengt EkBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Vi ska så klart ha allt, svarar många reflexmässigt. Men Skogsstyrelsen visar i scenariearbetet SKA15 att behovet av skogsprodukter i världen kan sätta ett enormt tryck på skogarna. Efterfrågan på industri­rundvirke kan komma att öka från dagens 1,6 miljarder avverkade kubikmeter till 6,1 miljarder redan år 2050. Driv­krafterna är välkända. Ökad befolkning, ökat ­välstånd och flykt från fossila bränslen är några.

Frågan till länder med ordnat skogsbruk blir nu: Kan ni förse oss med mer virke? Visst, någon skogslevande art kan trängas ut, men den kanske finns mer av på annat håll? Eller ska vi ta mer virke i tropikerna, där fler arter dör ut helt och där återbeskogningen är svag?
Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Skydda skog i norr eller i tropikerna?
Skogsstyrelsens scenarier gör att vi kan och tvingas diskutera så svåra frågor. På presentationen av sce­na­rierna häromveckan berördes de bara i en bisats. ­Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och Förening­ens ­Skogens ordförande, tyckte att Skogs­styrelsens scenario med fördubblat naturskydd var intressant, men lade i förbigående till en ganska ­anmärkningsvärd poäng:
Vi vet ju faktiskt inte om vi i framtiden i stället behöver öka andelen produktionsskog.

Medan trycket på skogen ökar finns det mycket vi kan göra. Ett viktigt initiativ är WWF:s arbete med att ­globalt skapa bättre virkesplantager för att avlasta resten av världens skogar. Men det virket räcker inte. Här på ­hemmaplan måste vi också göra mer.
Vi måste odla mer virke – och hitta effektiva sätt att skapa mer mångfald för att kompensera ett intensivare skogsbruk. I Föreningen Skogen står vi för en ökad odling av förnybar råvara i skogen, för minskad användning av fossil energi och för ­kunskapsspridning till fattiga länder så att de brukar skogen uthålligare.

Det känns som att skogen som världs­räddare är en växande folkrörelse. Men den rollen kommer att ­utmanas när världen tvingas välja oftare: Avverkning i boreal skog eller i tropikerna?
Välstånd och klimatbroms eller bevarande naturvård?

SKOGEN 11/2015

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb