Många vattendrag saknar kantzoner

13 december 2022 Det saknas kantzoner av kvarlämnade träd vid en tredjedel av landets strandkanter, visar Skogsstyrelsens statistik.

Många vattendrag saknar kantzoner

Det är Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsynen i produktionsskogen som visar att andelen strandlinjer som saknar kantzoner uppgår till 31 procent. Här uppges också att kantzonernas medelbredd var elva meter.

I ett pressmeddelande förklarar myndigheten varför man utvidgat statistiken till att omfatta strandkanter. Kantzonerna har stor betydelse för att bevara vattnets kvalitet och dess biologiska värden. Vid framtagande av skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn är visionen att alla vattendrag ska omgärdas av kantzoner, uppger man.

Till grund för statistiken ligger avverkningar som gjordes under tre avverkningssäsonger 2016 -2019.

Nytt för i år är även att ta med kalmarksarealer. Definitionen omfattar hyggen efter avverkningar som gjorts under en period av tre säsonger och med ett mindre avstånd än 20 meter. De betraktas som kalmarksareal, oavsett om de ligger över en fastighetsgräns.

Medelstorleken på de sammanhängande kalmarksarealerna 4,1 hektar och medianstorleken 2,2 hektar år 2021. Norra Norrland är den landsdel med de största sammanhängande kalmarksarealerna och storleken minskar ju längre söderut i landet man kommer

Statistiken omfattar även naturhänsyn som lämnas vid avverkning under säsongerna 2016-2019. Hänsyn lämnas vid drygt 81 procent av avverkningarna. Den totala arealandelen hänsyn var knappt tio procent för hela landet. I norra och södra Norrland var andelen något högre och i Svealand och Götaland något läge. Nivån, totalt sett,  är ungefär densamma som tidigare år.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb