Många slipper söka tillstånd för avverkning

12 mars 2010 Regeringen har lämnat en remiss om gränser i skogen till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås bl.a. att gränserna för svårföryngrad skog och skyddsskog avvecklas. Kraven i samband med avverkning blir därigenom likvärdigt med övriga landet: Ansökan om tillstånd för avverkning i dessa områden ersätts med en anmälningsskyldighet.

För den fjällnära skogen föreslås ingen förändring, dvs. tillstånd krävs för avverkning. Lagrådsremissen innehåller även en rad åtgärder i norra Sverige för att kompensera för olägenheter ett borttagande av tillståndsplikten kan medföra för rennäringen.

– Gränserna har spelat ut sin roll att säkerställa godtagbara föryngringar, vilket var det ursprungliga syftet. Ny kunskap och nya metoder gör idag att föryngringar i dessa områden inte längre är ett problem. Förslaget om att gränsen för svårföryngrad skog ska tas bort innebär en efterlängtad regelförenkling på en betydande del av vår skogsareal, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

I norra Sverige innebär även ett borttagandet av gränsen för svårföryngrad skog att regelverket blir mer logiskt, då bestämmelser som reglerar samverkan mellan skogsbruk och rennäring nu i alla frågor är kopplade till gränsen för renskötselns året-runt-marker.

Hänsyn till rennäringens intressen

– Regeringens avsikt med förslagen i remissen är att åstadkomma en regelförenkling för skogsbruket men utan att göra förändringar för övriga värden gränserna är satta att skydda. För att borttagandet av tillståndskravet i svårföryngrad skog inte ska medföra olägenheter för rennäringen föreslår vi därför ett antal åtgärder, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

• En bestämmelse införs om att det inom området för renskötselns året-runt-marker ska vara förbjudet att avverka skog om avverkningen medför ett sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla tillåtet renantal påverkas eller om avverkningen omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.
• En markägare som vill avverka inom renskötselns året-runt-marker måste även fortsättningsvis bereda berörd sameby tillfälle till samråd.
• I anmälan om en avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska markägaren redovisa vad han eller hon avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen.

Utöver detta poängteras i lagrådsremissen vikten av en god dialog och samverkan mellan rennäring och skogsbruk inom hela det område där de båda näringarna har rätt att verka. Regeringen avser att med anledning av detta ge Skogsstyrelsen i uppdrag att följa hur samråd mellan skogsbruk och rennäring fungerar i renskötselområdet. Vidare avser regeringen att ge ett gemensamt uppdrag till Skogsstyrelsen och Sametinget att aktivt främja och stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå för förbättrad dialog och samverkan mellan näringarna.

Hänsyn till natur- och kulturmiljövårdens intressen

Kravet på hänsyn till natur- och kulturmiljövärden är likvärdigt i hela Sverige. Förändringen att ansökan om tillstånd till avverkning ersätts med en anmälan innebär ingen förändring i vilka krav på hänsyn som ställs på skogsbruket men myndigheterna får en mer begränsad tid att bedöma om det finns behov av särskilda åtgärder vid en avverkning.

Vissa delar av de områden som tidigare definierades som svårföryngrade har höga natur- och kulturvärden, med anledning av detta avser regeringen att ge ett uppdrag till Skogsstyrelsen att i norra Sverige särskilt följa utvecklingen av den miljöhänsyn som lämnas av skogsbruket i det område som i dag betecknas som svårföryngrat.

När det gäller området som avgränsas som skyddsskog finns nu ett intresse av att avveckla skogen i stora delar av dessa områden för att stärka den biologiska mångfalden, genom att ge plats åt djur- och växtarter som är beroende av öppna miljöer. En avveckling av bestämmelserna tillmötesgår det intresset.
Föreskrifter lyfts till lag
Vissa bestämmelser som i dag finns på förordnings- respektive föreskriftsnivå föreslås i remissen lyftas till lag. Det gäller:

• förbud mot avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling på skogliga impediment större än 0,1 hektar inom hela landet
• förbud mot hyggesplöjning inom hela landet,
• viss högsta hyggesstorlek inom det fjällnära skogsområdet och
• förbud mot att använda främmande trädarter som skogsodlingsmaterial inom fjällnära skog.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb