Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.

I enkäten, som presenterades tidigare i somras, har Skogsindustrierna velat framhålla att skogsnäringen påverkas av många politikområden. Därför har frågorna berört ett tiotal ämnen relaterade till skogsnäringen.

Annons
Annons

Valenkäten visar att det finns en stor majoritet bland riksdagspartierna för ett aktivt skogsbruk och att man ser skogsnäringen som central i den gröna omställningen

– Partierna är eniga om att vi kommer att kunna balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling. Det är glädjande att en så stor del av riksdagen dessutom delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt, säger Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Generellt sett återspeglas den offentliga skogsdebatten i valenkätens svar. En genomgående mer positiv syn på skogsbruket syns hos Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartierna och Kristdemokraterna. De anser exempelvis att brukad skog ger störst klimatnytta. Dessutom anser de att virkesuttaget kan öka i framtiden, en åsikt som delas av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Mest kritiska i frågor som rör skogsbruk och biologisk mångfald är Vänsterpartiet och Miljöpartiet, enligt Skogsindustrierna.

I en fråga som gäller om byggnormer och kommunal planering ska främja trä som byggmaterial råder, kanske lite oväntat, samsyn mellan Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Partierna stack ut genom att vara helt för att kommuner gynnar träbyggande.

När det gäller satsningar på infrastruktur så finns skiljelinjer. En enkätfråga gäller om man vill prioritera nyinvesteringar i stambanor och höghastighetshetståg eller istället prioritera att åtgärda bristande underhåll och flaskhalsar i dagens järnvägsnät. Här syns att Socialdemokraterna är mest positiva till nyinvesteringar medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill satsa helt på underhåll av befintlig järnväg. 

Enkäten visar dock att det råder total enighet mellan partierna kring behov av lagstiftning för att öka andelen förnybara material och underlätta för kommuner att tillåta på vindkraft.

– Det är glädjande att det råder bred enighet om behovet av incitament för kommuner att säga ja till ny vindkraft. Ökad användning av skoglig bioenergi i Sverige har också brett stöd hos partierna. Det är särskilt viktigt när den skogliga bioenergin möter mycket motstånd inom EU, anser Viveka Beckeman.

Alla partier delar också inställningen att viltbetesskador på ungskog är ett stort problem. Men åsikterna går isär huruvida staten ska ingripa för att minska skadorna, eller inte.

Samtliga partier har också en positiv grundsyn på att det ska gå att balansera skogens alla nyttor för en hållbar utveckling. Man anser också att den är viktig för landets ekonomi, välfärd, klimat och miljö. Utgångspunkter och prioriteringar ser dock olika ut för de olika partierna, uppger Skogsindustrierna.

Mer om Skogsindustriernas valenkät

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Regeringen vill utreda ökad skogsgödsling

  Regeringen har gett SLU i uppdrag att göra en studie om hur skogsgödsling kan utvecklas för att öka skogens tillväxt och klimatnytta.
 • Annons