Lugn på fastighetsfronten

29 maj 2008 Utbudet av lantbruksfastigheter har i det stora hela inte förändrats nämnvärt under hösten och våren. Det visar Lantmäteriets enkät till folk i fastighetsbranschen. En viss tendens till minskning av utbudet noteras i Götaland.

Majoriteten av de svarande anser att prisnivån antingen varit oförändrad under perioden oktober 07 till mars 08 – eller att den ökat med mellan 1-10 procent.

Jämfört med tidigare enkäter redovisas för de skogsdominerade fastigheterna alltså en något mer återhållsam utveckling av efterfrågan och pris. Men det sammanvägda resultatet för landet visar fortfarande en tendens till svag ökning. I Götaland finns en tendens till minskat utbud.

Efterfrågan av de små bostadsdominerade fastigheterna, har i huvudsak ”endast” bedömts varit oförändrad. Det är delvis i likhet med den senaste enkäten hösten 2007 men en förändring mot de föregående omgångarna.

Den uppskattade marknadsnivån för en normalt sammansatt skogsfastighet fortsätter även denna enkätomgång att öka, konstaterar Gunnar Rutegård på Lantmäteriverkets enhet för fastighetsuppdrag.

– För sjunde halvåret i rad ökar nivån för vart och ett av enkätens fem områden, från ca 455 kr/m3sk som ett genomsnitt för Götaland till ca 230 kr/m3sk för Norrlands inland. Precis som vid höstens enkät uppvisar området omfattande Mälardalen den största uppgången, både i absoluta och relativa tal och närmar sig nu också värdet för Götaland. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet.

En återkommande uppgift i de senare enkäterna har utgjorts av att värdera ett antal faktorers påverkan prismässigt och/eller intressemässigt på marknaden för skogsfastigheter. Nytt för denna enkätomgång är att faktorerna ”Inverkan av utländska aktörer”, ”Certifiering av skogsfastigheter” och ”Inverkan av rejäl strand” inkluderats i denna fråga. Av dessa faktorer anses inte oväntat tillgång till strand och närhet till vatten ha störst inverkan. Däremot förefaller effekten av att fastigheten är certifierad vara i det närmaste obefintlig, huvuddelen av de svarande har inte angett någon pris- eller intressentpåverkan.

Vidare ombads mottagarna av enkäten att uppge hur stor andel av marknadsvärdet som kan tillskrivas jakten. Det låg i stora delar av landet på 3000 — 5000 kronor per hektar men någon svarande 10 000 kronor per hektar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb