Läckageeffekt minskar klimatnyttan av skyddad skog

29 december 2022 Minskad avverkning i Sverige leder sannolikt till kraftigt ökad avverkning i andra länder, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.

Läckageeffekt minskar klimatnyttan av skyddad skog

Om Sverige vill undanta skog från avverkning av klimatskäl är det troligt att avverkningarna istället ökar på andra håll. Enligt Skogsstyrelsens bedömning skulle, med dagens efterfrågan, minskade uttag av sågtimmer i Sverige kunna komma att kompenseras 25 procentiga ökningar i andra länder. För massaved är siffran så hög som 50 procent. Att klimatnyttan på detta sätt inte blir så stor som förväntat kallas för läckageeffekt.

– Vill man minska avverkningen i Sverige, kanske av klimatpolitiska skäl, så riskerar man att överskatta klimatnyttan om man bortser från de här läckageeffekterna, eftersom det går att importera skogsråvara från andra länder. Nu finns ett efterfrågat kunskapsunderlag för fortsatta analyser för att ge beslutsfattare bästa möjliga underlag, säger Tina Nilsson, utredare vid Skogsstyrelsen, i en presskommentar.

Rapporten visar att mer omfattande avverkningsminskningar innebär generellt ett procentuellt lägre läckage. Den visar också att läckageeffekten är högre på kort sikt jämfört med på lång sikt och att virkespriser påverkar dess storlek.

– En bidragande orsak till att läckageeffekterna uppstår är att styrmedel och lagstiftning ser olika ut i olika länder och delar av världen. Samtidigt är det naturligt för företag på en öppen global marknad att säkerställa tillgång på skogsråvara, säger Tina Nilsso

Om rapporten: Innehåller inte förslag på åtgärder för att påverka effekterna. Läckaget kan minskas genom exempelvis klimattullar, att andra länder inför en likvärdig klimatpolitik eller med ökad återanvändning av skogsråvaran. Motivet till rapporten är att ge kunskapsunderlag för fortsatt analys och diskussion om förekomsten av och storleken på läckageeffekter, uppger Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb