Kraftledningar ekologisk guldgruva

3 september 2007 300 000 hektar räddar många missgynnade arter. Men marken räknas inte med i certifieringskraven.

Kraftledningar ekologisk guldgruva

Grattis säger vi till alla landets skogsägare som har en kraftledning som sträcker sig genom skogen. Ni sitter på en ekologisk guldgruva. Sluta och kräv att elledningarna ska grävas ner.

Ledningsgatorna är nämligen inte bara elände.
De är också en viktig naturresurs. Allt fler biologer lyfter nu också fram ledningsgatornas betydelse för att rädda växter och djur som i den öppna marken under ledningarna hittat en sista reträttplats.
— Den rödlistade väddnätfjärilen är på fastlandet helt beroende av kraftledningsgatorna, den finns i stort sett bara där, säger Jan Bergsten, en av biologerna som SKOGEN träffar i en kraftledningsgata i Uppland.
Kraftledningsgator är en naturtyp som länge ansågs bara vara miljöförstöring. Men nu visar allt fler undersökningar att våra 450 000 km kraftledningsgator med 300 000 hektar öppen mark innehåller mosaikartad natur som många rödlistade arter är beroende av. Svenska kraftnät har flera försöksområden i Uppland och Småland där man undersöker och utvecklar olika skötselmetoder för att bevara och förstärka naturvärdena i ledningsgatorna.

— Vi har valt ut fyra områden med en artrik flora som vi sköter intensivare än vanligt. Tre i Uppland och ett i Småland, säger Eva Bergius projektledare på Svenska Kraft.
— I försöksområdena har vi tagit bort gammal gräsförna och röjt buskarna. Resultatet är uppmuntrande, många typiska ängsväxter som slåtterblomma, gökärt och gullviva har gynnats av röjningen. Det här projektet startades 2002 och i sommar har vi inventerat fjärilar. Vi funderar sen att gå vidare med fågelinventeringar, säger Eva Bergius

För att skydda de nyupptäckta naturvärdena i ledningsgatorna utbildar Svensk Kraft sina ledningsentreprenörer som ska lära sig att identifiera artrika ledningsbiotoper och föreslå skötselåtgärder för att skydda och förstärka floran.
Ingen vet hur många rödlistade arter som skyddas av elledningarna, men det är många av ängens örter och insekter som här lever i exil. Det behövs mer kunskap; så här finns faktiskt plats för en ny yrkesgrupp; kraftledningsbiologer.
Ledningsgatornas betydelse kan dessutom komma att öka än mer när klimatet blir varmare. Växter och insekter som inte tål temperaturhöjningen kan då fly norrut längs ledningsgatorna.
— Det är en jättespännande tanke, ledningsgatorna som oftast går i syd-nordlig riktning skulle kunna utvecklas åt det hållet och fungera som biologiska flyktvägar. Men den här resursen har glömts bort, säger Mats Jonsell forskare på SLU och redaktör för Entomologisk Tidskrift.
Det är inte utan att man känner sig lite som Robinson Kruse när man nu promenerar längs kraftledningen och ser det som man tidigare inte har sett. Här finns en förvånansvärd stor artrikedom som gynnas av röjningen. Ledningsgatorna är möjligtvis en resurs som vi inte kan vara utan.

Många markägare har tidigare försökt utnyttja ledningsgatorna på olika sätt. Det har handlat om julgransodling och gödsling för mer viltbete. Gödslingsprojektet som Jägarförbundet understödde har somnat in. Det behövdes ingen gödsling, för det visade sig att det räckte med den vanliga röjningen, vart åttonde, år för att skapa tillräckligt med bete för älg och rådjur. Julgransodling pågår men i liten skala.
Det som låg närmast till hands har vi inte upptäckt förrän nu: att ledningarna är en kraftfull resurs för att i landskapet stärka den biologiska mångfalden.
Tyvärr har markägarna redan missat chansen att räkna in kraftledningsarealen i de 5 procent som certifieringssystemen kräver att markägaren ska skydda. Att tjäna pengar på biologisk mångfald är inte skogsägarnas starkaste gren. Visst är det retfullt men det är inte heller helt fel att kunna bjuda på 300 000 hektar naturmark som tacksamt tas emot av slåttergubbar, låsbräken och mängder med rödlistade fjärilar.

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb