Konjunkturoptimism i skogsbruket

27 mars Högre virkespriser och fortsatt stor efterfrågan på virke gör att skogsbrukare upplever en god konjunktur, enligt LRF:s Gröna Näringslivsindex.

Konjunkturoptimism i skogsbruket
Genrebild: Vicky Lagerström.

Skogsbruket har ett index på 114, där ett indextal över 100 indikerar en förväntad tillväxt medan ett indextal under 100 innebär en förväntad nedgång. 

Importstopp på virke från Ryssland och Belarus har lett till en virkesmarknad runt Östersjön som präglas av brist på skoglig biomassa, vilket har lett till prisuppgångar på samtliga sortiment.

Avverkningsanmälningarna är dock låga, lagernivåerna hos industrin ökar inte och skogsägarnas förväntningar på framtida prisutveckling är starkare än för ett år sedan.

Industrins behov av virke ser inte ut att minska, eftersom ny industrikapacitet har tillkommit eller är under uppbyggnad runt Östersjön.

Det Gröna Näringslivet som helhet har ett index på 99,9 medan delnäringarna växtodling, trädgård och animalier alla har ett index under 99.

Index för förädling och tjänster har ett index på 108, där entreprenadföretagen och småskalig livsmedelsförädling driver utvecklingen i en positiv riktning medan hästföretagen upplever en svagare konjunktur.

Grönt näringslivsindex för skogsbrukare bygger på intervjuer med tusen skogsägare som äger mer än 100 hektar. Undersökningen genomfördes i januari.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb