Kantzoner skapade vid gallring granskas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.

Kantzoner vid sjöar och vattendrag är en viktig miljöåtgärd som bland annat finns med i skogsvårdslagen och certifieringssystemen. 

Annons
Annons

En vanlig rekommendation är att man ska börja planera för stormfasta kantzoner med högre andel lövträd tidigt under omloppstiden. Men även om det finns mycket praktisk kunskap, så har det gjorts få vetenskapliga studier av kantzoner som börjar skapas redan vid röjning och gallring.
Skogforsk och SLU genomför nu gemensamt sex fältförsök som nyligen lades ut i Svealand.
”Där ska vi undersöka hur olika former av gallring intill små vattendrag påverkar den strandnära skogen. På provytor, som är utlagda längs med vattendragen, kommer skogen att gallras på fyra olika sätt”, säger projektledaren Eva Ring, som är forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.
 
FOKUS PÅ SKOG OCH  INTE PÅ VATTEN
Försöken görs i strandnära grandominerad skog. Mätningar kommer inte att göras i själva vattendragen utan fokus är på skogen, Merparten av strandområdena har mycket sparsamt med markvegetation eller ingen alls. Bedömningen är att skogarna kommer att må bättre om man får in fler lövträd. Genom fältförsöken vill man undersöka  hur skogen, inklusive dess mark och mossor, utvecklas samt hur kantzoner kan göras mer funktionella
Forskarnas mål är att områdena ska studeras under flera årtionden.
 
Om kantzoner vid vattendrag: bevarar viktiga kemiska processer i marken, förhindrar transport av eroderad jord och stabiliserar strandkanten. Dessutom tillför skogspartiet föda till vattenlevande mekanismer genom löv och småkryp. Andelen död ved ökar också. Överhuvudtaget bidrar den skuggiga zonen till att bevara biologisk mångfald.
Källa: Skogforsk.
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Regeringen vill utreda ökad skogsgödsling

  Regeringen har gett SLU i uppdrag att göra en studie om hur skogsgödsling kan utvecklas för att öka skogens tillväxt och klimatnytta.
 • Annons