Kämpa för reseavdraget

6 december 2006 Nu har huvudblanketterna för självdeklarationen kommit och den 2 maj ska deklarationen vara inne hos skatteverket. Behövs det kan anstånd erhållas till 15 juni.
Reseavdrag, skattekrediter och numera även traktamente är några viktiga delar i deklarationen.

Kämpa för reseavdraget

Reseavdrag. Avdrag för resor, i regel med egen bil, vållar huvudbry för många skogsägare, särskilt de passiva och de som bor på annan ort.
Man får göra avdrag för resekostnader som är nödvändiga för verksamheten på fastigheten. Men hur många tillsynsresor är nödvändiga? Många gånger anser skatteverket att det räcker med några enstaka per år och då med billigaste färdmedel. Här gäller det att argumentera. I vart fall kan avdrag erhållas för utgifter som avser resor både till och från verksamheten och i verksamheten. För vissa typer av resor finns då begränsningar i avdragets storlek.
Om man driver verksamhet på annan plats än i bostaden får utgifter dras av för resorna mellan hemmet och verksamhetsorten. Här gäller samma regler som för resor till och från arbetsplatsen vid inkomst av tjänst.
• Privat bil 2005 ger avdrag med 17 kronor per mil. Kör man med förmånsbil får man bara avdrag för drivmedelskostnaden. För dieselbilar innebär det 6 kronor per mil, annars är det 9 kronor per mil. Detta gäller så fort det är fråga om en förmånsbil.
• Man får bara göra avdrag för den del av kostnaderna som överstiger 7 000 kronor.
• För resor i själva verksamheten finns inget gränsbelopp.
Alltså gäller det att hålla isär vad som är resor mel-lan bostadsort och utgångspunkten för fastighetens drift och resor som sker för tillsyn och arbete på själva fastigheten. Här kan det bli många gränsdragningsproblem. Om avståndet till fastigheten är 10 mil och man åker direkt till fastigheten för någon form av arbete, bör man nog hävda att det så kallade driftsstället är bostaden. Då gäller inte begränsningen 7 000 kronor.

Kapitalunderlaget. Det finns som bekant ett antal möjligheter att reglera resultatet i en enskild näringsverksamhet. I huvudsak är det fråga om skattekrediter för att minimera skattekostnaden för det aktuella året. Men målet är också att jämna ut resultatet mellan goda och dåliga år. Även om resultatreglering ofta är lönsam, bör man vara uppmärksam på att det uppskjutna beloppet förr eller senare ska beskatas. Det är därför viktigt att det finns en beredskap för den dag reserveringarna måste upplösas. Det behövs medel som täcker denna framtida skatt.
Ett av de viktigaste verktygen för skatteplanering är så kallad positiv räntefördelning. För att optimera den krävs att kapitalunderlaget vårdas och görs så stort som möjligt.
Via räntefördelningen kan en skogsägare skatta av sig skogsinkomster till 30 procent skatt. De flesta skogsägare är i en situation att de med god planering kan klara stora delar av sitt överskott till 30 procent. Det medför ju också en definitiv avskattning. Samtidigt måste den aktive beakta att det sociala skyd-det måste lösas på sidan av det allmänna.
En annan aspekt när man väljer att planera sin inkomstnivå är naturligtvis storleken på skatten. Då är det framför allt brytpunkterna för statlig inkomstskatt som är av intresse. Brytpunkt 1 är den lön/inkomst av näringsverksamhet som man kan ha innan det börjar utgå statlig inkomstskatt. Mellan brytpunkt 1 och 2 betalas 20 procent statlig inkomstskatt och över brytpunkt 2 betalas ytterligare 5 procent statlig skatt, det vill säga sammanlagt 25 procent. I brytpunkterna inkluderas grundavdrag och allmänna egenavgifter.
Brytpunkt 1 för inkomståret 2005 är 313 000 kronor och brytpunkt 2 är 465 200 kronor.
Finns en sammanlagd förvärvsinkomst som ligger över någon av brytpunkterna, kan man fundera på att minska inkomsten av näringsverksamhet. Ett bra sätt är att använda periodiseringsfond och expansionsfond. Då görs avdrag för avsättningar ett år när inkomsten ligger över någon av brytpunkterna och man återför dem till beskattning ett år när inkomsten är lägre.

Traktamente. I samband med övernattning finns numer ett schablonavdrag på 200 kronor för hel dag eller 100 kronor för halvdag som skall täcka måltider och småutgifter. För den som reser till sin fastighet, övernattar och arbetar på fastigheten finns möjlighet att yrka avdrag enligt schablon.

Diesel. Den som yrkesmässigt använder högbeskattad ofärgad diesel i arbetsfordon inom jord-, skogs- eller vattenbruksverksamhet kan få tillbaka 77 procent av koldioxidskatten. Det motsvarar ungefär 2 kronor per liter.

Text: Jan Lindberg/Foto: Stefan Örtenblad

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb