DEBATT.

”Kalavverkning måste fasas ut”

18 februari 2020 Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.

”Kalavverkning måste fasas ut”

Enligt undertecknarna kommer inte Sverige att nå nationella och internationella miljömål. De hänvisar till att 14 av 15 skogliga naturtyper har ogynnsam bevarandestatus i Sverige, enligt EU:s habitatdirektiv. Förlusten av livsmiljöer anses vara en stor bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, det vill säga nära hotade eller hotade, i landet idag, skriver de.

”Med tanke på hur kritisk situationen är för den biologiska mångfalden och klimatet är det både skamligt och ofattbart att skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas och planeras för avverkning i Sverige. Ödet för den sista lilla spillran av forna nordvästra Europas gammelskogar, och alla som är beroende av att den får stå kvar, vilar på dagens politiker. Sverige tillhör ett av de rikare länderna i världen och det är obegripligt om vi inte tar vårt ansvar gentemot omvärlden och agerar föredömligt genom att skydda dessa värdefulla skogar”, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen, i en presskommentar.

REGISTRERINGAR UPPHÖR

Skogsstyrelsen har nyligen beslutat att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast sista december 2020. En nyckelbiotop är ett skogsområde som har stor betydelse för skogens flora och fauna och där finns eller kan finnas rödlistade arter. Enligt skogsbrukscertifieringen FSC måste nyckelbiotoper undantas från skogsbruk.

Skogsstyrelsen har även släppt en rapport med flera åtgärdsförslag för ett intensifierat skogsbruk. Åtgärderna förordar ökad avverkning, dikesrensning och ökad andel trädplantager istället för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och minska utsläppen av växthusgaser, hävdar undertecknarna.

”Istället för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas i Sverige, agerar Skogsstyrelsen i motsatt riktning genom att underlätta för intensifierad skogsproduktion. Detta är förödande för klimatet och den biologiska mångfalden som utsätts för en extrem stress i den pågående klimatkrisen”, säger Isadora Wronski, tillförordnad Sverigechef, Greenpeace.

Kraven som ställs i uppropet är:

  • Nyckelbiotoper ska fortsatt registreras i samband med inkommande avverkningsanmälningar, även efter 2020.
  • Skogsbruksåtgärder ska stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Detta omfattar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden behöver noggrant kartläggas och om höga naturvärden påträffas skyddas dessa.
  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.
  • Anslaget till skydd av skog ska höjas till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.
  • Kalavverkningar ska fasas ut och ersättas med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Bland de undertecknande organisationerna från Sverige finns bland annat Skydda Skogen, Greenpeace Sverige, Jordens Vänner, flera av Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar, Fältbiologerna, Klimataktion, End Ecocide Sverige och Naturfotograferna/N samt en representant från en sameby.

Bland de internationella organisationer som undertecknat finns bland annat Friends of the Earth Europe, FERN (EU), Biofuelwatch (England/USA), Global Forest Coalition (internationell), Robin Wood (Tyskland) och Australian Forests and Climate Alliance (Australien).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb