SKOGENdebatt

”Lagen behöver förstärkas”

24 april 2023 Det finns fortfarande kryphål i jordförvärvslagen. De behöver täppas till, anser Norra Skog.

”Lagen behöver förstärkas”
Stig Högberg, styrelseordförande Norra Skog Foto: Victor Lundberg.

Jordförvärvslagen har till syfte att gynna sysselsättning och boende i glesbygd. Den ska också bibehålla balansen i markinnehavet mellan enskilda fysiska personer och juridiska personer. Vi på skogsägarföreningen Norra Skog efterlyser nu en förstärkning av lagen. Kryphål behöver täppas igen för att stärka det enskilda skogsägandet.

Den 15 april 2023 ändras jordförvärvslagen (1979:230) genom att definitionen av lantbruksegendom utvidgas. Den omfattar nu inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering.

Annan mark ska avstås

Ändringen syftar till att hindra att juridiska personer förvärvar lantbruksegendom som är avsedd för jordbruk eller skogsbruk från fysiska personer utan att lagens bestämmelser om förvärvstillstånd blir tillämpliga. Detta innebär att det inte längre ska vara möjligt för juridiska personer att genomföra sådana förvärv utan att samtidigt vara skyldiga att avstå annan lantbruksmark. Norra Skog välkomnar ändringen, men efterlyser ytterligare åtgärder för att stärka jordförvärvslagen och värna det enskilda skogsägandet.

Tanken med jordförvärvslagen är att juridiska personer, exempelvis skogsbolag, inte ska kunna konkurrera ut enskilda fysiska personer på marknaden för fastigheter som används för jord- eller skogsbruk. I dag finns dock kryphål i lagen. Till exempel finns möjlighet för fysiska personer att överlåta skogsmark till ett aktiebolag, bland annat genom testamente.

Lagstiftaren behöveräven agera mot Sveaskogs möjlighet att köpa upp enskilt privatägda skogar för att kompensera för den mark som bolaget avyttrar genom bland annat markförsäljningsprogrammet. Detta är särskilt viktigt med tanke på hur mycket fjällnära skog som nu byter ägare.

Då gäller inte lagen

När en privatperson utan arvingar eller testamente avlider, hanteras dödsboendet av Allmänna arvsfonden som via Kammarkollegiet säljer till exempel skogsfastigheter. Vid dessa tillfällen gäller inte jordförvärvslagen. I stället borde det regleras så att egendom som staten säljer på marknaden ska säljas till enskilda skogsägare för att följa intentionerna i jordförvärvslagen. En genomgång som Norra Skog har gjort visar att länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen under åren 2015–2021 har beviljat närmare 200 förvärvstillstånd till skogsbolag.

Norra Skog anser att det är problematiskt att skogsbolagen köper upp privata skogsfastigheter. Statistik från Skogsstyrelsen visar att antalet skogsägare i de nordligaste länen har minskat från cirka 345 000 personer till 311 000 under åren 1999–2021. Detta motsvarar en minskning med cirka 2 000 enskilda skogsägare per år vilket riskerar att förändra hela ägarstrukturen. Mot den bakgrunden finns det anledning att utreda jordförvärvslagen på nytt och analysera om skyddet för enskilt ägande är tillräckligt starkt och om ägarbalansen verkligen upprätthålls i enlighet med lagens syfte.

STIG HÖGBERG, styrelseordförande Norra Skog

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb