”Jobb för nyanlända i gröna näringar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns möjlighet att skapa sysselsättning för nyanlända i de gröna näringarna, enligt en delrapport från Skogsstyrelsen till regeringen.

Projektet visar att det finns potential för sysselsättning för nyanlända i de gröna näringarna. En grundförutsättning är dock att det finns ett intresse för utbildningar och arbete hos såväl nyanlända som arbetsgivare. Genom informationssatsningar, studiebesök och inblandning av de gröna näringarna i svenskundervisning kan intresset öka.

Annons
Annons

Delrapporten lyfter bland annat fram:

Arbetsförmedlingens undersökning visar att det finns ett arbetskraftsbehov inom de gröna näringarna. Samtidigt är intresset svagt för de utbildningar som riktar sig mot de gröna näringarna, framförallt bland utrikesfödda. I skogen är det brist på maskinförare, framförallt i norra Sverige.

Sverige tar uppskattningsvis in cirka 30 000 säsongsarbetare, främst från EU. Cirka 4000 av dem arbetar i skogsbruket.

Det finns arbetsuppgifter som berör de gröna näringarna, främst inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som det normalt inte finns resurser till, men som vore meningsfulla att genomföra. De kan samtidigt fungera som en språngbräda in på den svenska arbetsmarknaden.

Inom projektet granskas också kedjan från anläggningsboende till egenförsörjning för att identifiera var det finns utvecklingsmöjligheter som kan underlätta vägen till arbete i de gröna näringarna.

Hösten 2015 fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att sammanställa goda erfarenheter och identifiera hur olika myndigheter kan arbeta för att främja anställning för nyanlända i de gröna näringarna. Uppdraget utförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet.

Delrapporten redovisar i första hand en kartläggning av befintliga insatser och ger några första förslag på vad som kan utvecklas.

Regeringsuppdraget ska slutrapporteras i januari 2017.

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons