”Inte läge att laborera”

3 juni 2020 Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, understryker att man inte kan se den samlade tillväxten som tillgänglig för ökad avverkning.
– Många vill gärna framhålla skogsbruket som hållbart genom att tillväxten i Sveriges skogar är större än avverkningarna. Det är en missvisande bild. Den inkluderar även den tillväxt som sker i områden som inte får brukas, som skyddade och frivilligt avsatta om­råden samt den generella hänsynen, säger hon. 

Johanna SandahlJohanna SandahlEnligt henne finns det tillväxtöverskott som man hänvisar till i huvudsak i dessa områden. 
– Det innebär att skogsbruket redan i dag avverkar i princip hela den årliga tillväxten i de skogar som finns tillgängliga för avverkning. Skogsbruket balan­serar därmed på en väldigt skör lina just nu. Det har tämligen små möjligheter att öka uttaget under en tid framöver utan att riskera kommande generationers möjlighet till uttag av råvara.

Finns det några nya åtgärder för ökad tillväxt i bioekonomins namn som ni anser vore acceptabla?
– Innan det gasas på med några produktionshöjande åtgärder behöver det svenska skogsbruket bli hållbart. Till exempel måste ett långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden säkerställas. Där är vi inte i dag. Det råder långt ifrån någon samsyn om vad som känne­tecknar ett hållbart skogsbruk. 
– Skogsråvaran är inte en oändlig resurs och de naturgivna gränserna för hur mycket råvara som kan tas ut behöver tydligt definieras. De långsiktiga konsekvenserna av befintliga produktionshöjande åtgärder behöver fastställas innan man börjar laborera med nya tillväxtåtgärder. 

Skulle exempelvis intensivodling på begränsade ytor kunna accepteras?
– Vi har redan ett mycket intensivt skogsbruk i ­Sverige och att utveckla ett ännu mer intensivt skogsbruk är behäftat med mycket stora risker. Inte bara för biologisk mångfald och andra näringar i skogen. För skogsnäringen är risken att ett ännu mer intensivt skogsbruk kan ge mindre motståndskraftiga skogar i ett allt varmare klimat. 
– I stället behöver skogsbruket ställas om så att det anpassas till ett föränderligt klimat. Det kan göras genom större variation i såväl brukningsmetoder som i användandet av inhemska trädslag. 

När det gäller diskussionen om skogens roll för bio­ekonomin anser Johanna Sandahl att den behöver ­lyftas från att bara handla om ökad råvarutillgång till att fokusera på vilken typ av råvara skogen ska till­handahålla och även cirkulära materialflöden. 
– I dag fokuserar branschen i mycket stor utsträckning på kortlivade, klimatbelastande produkter som papper och kartong i stället för kvalitetsvirke med hög substitutionseffekt. Resultatet av detta ser vi i skogen med sjunkande omloppstider, tämligen homogena skogar och åtgärder för snabbare tillväxt. 

Läs mer i tema Råvaruförsörjning i SKOGEN 5/2020.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb