Hundra års försök i en bok 

10 augusti 2023 Den första skogliga försöksparken anlades 1921 och i dag driver SLU sju parker spridda över landet. Allt om dem och deras historia kan du läsa i en ny bok.

Hundra års försök i en bok 
Göran Snygg, Tönnersjöhedens försökspark, mäter trädhöjd med ultraljud. Foto: Ulla Sundin Beck.

Skogliga försöksparker och fältförsök har gamla anor. Försök har säkert skett sedan tidernas begynnelse av fler än en intresserad skogsägare, men först 1902 startade en statligt organiserad skogsforskning med Forstliga försöksanstalten. En av drivkrafterna var frågan om hur aktiv skogsskötsel kunde förbättra kvaliteten på den skogliga råvaran. 

De första försökparkerna anlades 1921 i Siljansfors och 1923 i Svartberget, Kulbäcksliden och Tönnersjöheden. Försöksparken i Ätnarova etablerades sedan 1961, följd av Jädraås 1972, Asa 1988 och Skarhult 1989. De är spridda över landet, från ovan polcirkeln till västra Skåne, vilket ger helt olika växtbetingelser och goda jämförelsemöjligheter.  

Redan från början hade parkerna flera syften: Att få en kostnadseffektiv drift och minimera riskerna för oönskade störningar vid försöken, att vara en samlingsplats för skogliga exkursioner och att studera effekterna av skogsbruksåtgärder i stor skala.  

Jämte de möjligheter som parkerna erbjuder forskare som vill anlägga nya försök sköter de miljöövervakning. Exempel på detta är klimatövervakning, vattenkemi, mätning av grundvattennivåer, ozonmätningar, bärprognoser och fenologi. Det sistnämnda kallas populärt läran om vårens ankomst, men handlar egentligen om trädens anpassning till årstidsväxlingen.  

I en nyutkommen bok sammanfattas allt som man kan önska sig om skogliga fältförsök. Fyra författare med gedigen erfarenhet från området har samlat sig till en faktaspäckad och välstrukturerad bok med titeln Skogliga försöksparker och fältförsök.  

Den tar upp många exempel på försök och betydelsefulla försöksserier och hur försöksverksamheten har utvecklats inom skötsel, genetik och ekologi. Resultaten av försöken får man däremot söka på andra håll.  

Det finns andra nätverk för skoglig forskning än just forskningsparkerna och boken nämner även dem, liksom andra länders fältforskning och internationella forskningsnätverk. Boken är helt enkelt ett uppslagsverk för den som vill veta mer om ämnet och en förträfflig lärobok som ger en översikt över skogliga försöksparker och fältförsök. 

”Skogliga försöksparker och fältförsök – Hundra års historik om SLU:s skogliga fältverksamhet och en utblick i världen” (SLU 2023, 240 sid) av Christer Karlsson, Ola Langvall, Ulf Johansson och Erik Valinger. Boken finns inte att köpa i bokhandeln men kan beställas via Ola Langvall (ola.langvall@slu.se). 

Läs mer om skogliga försöksparker i SKOGEN  6-7 2023

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb