Het konjunktur gynnar skogsindustrin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exportvärdet för skogsprodukter har ökat under 2018. I Europa är efterfrågan på trävaror fortsatt god men från utomeuropeiska marknader märks en minskad efterfrågan, enligt en rapport från Skogsindustrierna.

Under det första halvåret 2018 har exportvärdet för skogsindustrins produkter ökat med drygt nio procent jämfört med föregående år. Det totala värdet landar på 84,2 miljarder kronor i löpande priser. Värdet har ökat till följd av hög efterfrågan och stigande priser. SCB:s exportprisindex för trävaror steg med 20 procent mellan augusti i år och augusti förra året.

Annons
Annons

–Priserna är höga och har i vissa fall stigit till rekordnivåer samtidigt som efterfrågan har utvecklats relativt stabilt. Detta gäller för såväl massa och papper som för sågade trävaror, säger Kerstin Hallsten, ny chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

–Många av världens ekonomier befinner sig idag i högkonjunktur. Sverige är inget undantag och de senaste årens starka tillväxt är delvis kopplad till den förstärkta internationella konjunkturen som gynnat svensk export.

God utveckling

– BNP-tillväxten har varit stark under första halvåret i år. Flera indikatorer och utvecklingen internationellt tyder på en god utveckling för resten av året och även nästa år, även om tillväxten bromsar in, säger Kerstin Hallsten.

– På massa- och pappersbruken har produktionen legat på ungefär samma nivåer hittills i år som under motsvarande period 2017. Nu börjar vi se en ökning av som en följd av att nya produktionslinjer har tagits i bruk. Vi räknar med att se effekter av ytterligare kapacitetsökningar under 2019, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Svenska sågverk har gynnats av de stigande priserna på trävaror. Efterfrågan är stark, inte minst från Europa som har en stabil och god byggaktivitet. Däremot har de utomeuropeiska marknaderna utvecklats något sämre än förväntat. Det gäller inte minst efterfrågan från Kina, som har minskat under året.

– Samtidigt har de svenska sågverken haft svårt att möta upp med ökade produktionsvolymer. Sommarens torka innebar ett avbräck i avverkningen och det råder också hård konkurrens om råvaran, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker inom sågade trävaror på Skogsindustrierna.

Finansiella sårbarheter 

Enligt Kerstin Hallsten finns det tecken på att tillväxten dämpas i Sverige och även i andra länder. En inbromsning är också rimligt att förvänta sig inte minst för att konjunkturpolitiken är inriktad på att stabilisera ekonomin. Det finns samtidigt ett flertal risker och finansiella sårbarheter som kan leda till en betydligt sämre utveckling framöver.

– Pågående handelskonflikter, osäkerheten kring Brexit och risker för dåligt utfall av förhandlingarna, politisk instabilitet i tillväxtländer, och dessutom ett ökat risktagande under senare år, är några av de omvärldsfaktorer som kan påverka svensk export och konjunktur negativt. I Sverige utgör dessutom fastighetspriserna och hushållens höga skuldsättning en tydlig risk, liksom hur bostadsinvesteringarna kommer att utvecklas framöver, säger Kerstin Hallsten.

Finns framtidstro

Trots en kraftig inbromsning i påbörjad nybyggnation i Sverige finns framtidstro hos sågverken, enligt Skogsindustrierna.

– Medan det starka allmänna konjunkturläget fram till nu har varit huvudorsaken till ökad konsumtion av trä, förväntar vi oss att de stora investeringarna inom träbyggindustrin i kombination med det stora intresset för att bygga i trä kommer att påverka konsumtionen allt mer de kommande åren, säger Magnus Niklasson.

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons