Hårdare regler för skog på våtmarker

6 december 2006 Statens nya våtmarkstrategi kommer att styra myndigheternas fortsatta arbete och flera förslag får direkt konsekvenser för det skogsbruket.

— Bättre dikesrensningar, bättre samordning av skogbilvägar och särskild utbildning till skogsmaskinförare, det skulle spara våtmarkernas känsliga miljö avsevärt, kommenterar Göran Enander, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Av strategin framgår flera begränsningar för skogsbruket:
• En anmälningsplikt kan införas vid rensning av diken och naturliga vattendrag.
• Sumpskogar bör inventeras innan skogsbruksåtgärder beslutas.
• Begreppet ”nytt naturtillstånd” ska förtydligas. Det är centralt när myndigheterna avgör om man ska få dikesrensa.
• Sumpskogar med höga naturvärden undantas från skogsbruk eller ges en naturvårdande skötsel.
• Övriga sumpskogar bör brukas med ståndortsanpassade metoder.
• Bidrag till samordning av skogsbilvägar är angeläget. Planeringen är för dålig och det byggs för mycket vägar i förhål-lande till den areal de ska tjäna.
• Skogsstyrelsen är ansvarig för att uppföljning av skogsbilvägars effekter på våtmarker.
• För att undvika körskador bör körning om möjligt ske på tjälad mark. Insatserna för att utbilda maskinförare och de som planerar avverkningar bör förstärkas.

Sverige har drygt 9 miljoner hektar våtmarker och är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Våtmarkerna fungerar som reningsverk och är viktiga för vattnets kretslopp. Många växter och djur är beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.
Merparten av Sveriges våtmarker är påverkade av mänskliga ingrepp och omkring en fjärdedel av den ursprungliga arealen har försvunnit genom utdikning och uppodling.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb