Lär dig mer om granbarkborre

20 december 2023 Mot bakgrund av de senaste årens stora granbarkborreangrepp har SLU gjort en kunskapssammanställning för skogsägare och yrkesverksamma.

Lär dig mer om granbarkborre
Foto: Bengt Ek.

Det är den första stora sammanställningen om granbarkborren på svenska, uppger SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). I den beskrivs bland annat skalbaggens roll i skogsekosystemet, dess biologi och hur den övervintrar.

Här nämns att vindfällda träd har försvagad motståndskraft och därför kan angripas även vid årstider när granbarkborrarna inte är så många, som tidig vår. Eller att träd som angreps föregående år kan hysa populationer av övervintrade granbarkborrar, och hur du kan hindra att de sprids.

Rapportförfattaren Martin Schroder, professor i skogsentomologi vid SLU, ger svar på frågor som: Hur går det till när granbarkborren angriper en gran? Varför är det oftast grupper av granar som angrips? Vilka beståndstyper löper störst risk att angripas? Vilken inverkan har granbarkborrens fiender på förökningen? Hur effektiva är olika bekämpningsmetoder?

Han beskriver också varför det är svårt att belägga spridning av granbarkborre från skyddade områden. Undantaget är när en grupp angripna träd i ett naturreservat expanderar över gränsen in i omgivande brukad skog. Då, menar han, är det tydligt att det finns ett samband.

Rapporten har beställts av Naturvårdsverket som del av ett regeringsuppdrag för att se över möjligheten till kompensation för skador som kan kopplas till spridning från skyddade områden.

Överhuvudtaget finns ett stort behov av kunskap om granbarkborren efter sommaren 2018. Den exceptionella värmen och torkan ledde till att 33 miljoner kubikmeter granskog dödades på bara sex år i Götaland och Svealand. Även i övriga Europa är det den allvarligaste skadegöraren på granskog.

Angreppen är ett stort problem för skogsbruket men begränsar också friluftslivet då det är riskfyllt att vandra i skadade skogar. Vissa skyddade områden, där äldre granar spelar en viktig roll, drabbas också. Samtidigt har granbarkborren en viktig roll i ekosystemet genom att de döda granarna skapar viktiga livsmiljöer för många arter, skriver SLU.

Till rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb