Granbarkborren värsta skadegöraren

18 april 2019 Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.

Granbarkborren värsta skadegöraren

Den uppskattas ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018. Det kan jämföras med sommarens bränder som skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.

Även nyplanterad skog som torkade bort blev resultatet av värmen. Samtidigt är multiskadad skog ett växande problem i norr, visar Skogsstyrelsens sammanställning.

– Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre i framför allt södra Sverige som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har tillsammans med aktörer från skogsbruket och länsstyrelser startat ett samarbetsprojekt med syfte att begränsa angreppen.

–      Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i södra och stora delas av mellersta delen av landet i år. Därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019, säger Hans Källsmyr.

Totalt inträffade 121 skogsbränder under sommaren 2018 som var större än 0,5 hektar. De omfattande totalt 12 700 hektar. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar och branden i Trängslet i Dalarna omfattade 2 500 hektar.

Den mycket varma och torra sommaren orsakade delvis omfattande torkdöd. I nyplanteringar har gran- och lövplantor dött av torka eftersom de inte hunnit rota sig tillräckligt för att kunna dra åt sig vatten. På Gotland är skadorna värre än på många år och där finns även äldre stående skog som påverkats starkt av torkskador.

I de fyra nordligaste länen är ökningen av de multiskadade ungskogarna oroande. Tall och gran drabbas av återkommande angrepp från en rad skadesvampar och andra skador som angriper i ett nytt och mycket aggressivt mönster. Det rör sig främst om törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, grankotterost och skvattramrost, samtidigt som tallen ofta skadas av älgarnas bete.

Almsjukan fortsätter att ödelägga almförekomsten i regionen. Det är mycket ovanligt att se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd, i södra delarna av landet.

Skarptandad barkborre är en annan insekt som normalt ska finnas norr om Dalälven, men påträffas nu allt oftare i Halland. Där har till och med döda träd konstaterats efter angrepp.

Största skogsskadorna nationellt 2018:  Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter. Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar). Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar (multiskadad skog är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb