Gran tar plats i skötselberget

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det finns ett stort och uppdämt behov av skötsel i skyddade områden. Merparten av skötselbehovet inkluderar gran i någon form, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.
Det är skog som skyddas av Skogsstyrelsen som nu inventerats för att se vilka skötselinsatser som behövs. Det är den största undersökning på temat som Skogsstyrelsen gjort. Och enligt rapporten finns ett brådskande behov av skötsel för att bevara den biologiska mångfalden. Den visar också var skötselbehoven finns, vilka åtgärder som krävs – och hur brådskande det är.

 

Annons
Annons

Skogsstyrelsen skyddar totalt 72 000 hektar genom antingen biotopskydd eller naturvårdsavtal. Skydden är spridda på 14 000 områden. Bedömningen är att 60 procent av dessa områden behöver någon typ av skötselinsats.
Störst tycks behovet vara av att åtgärda inväxning av gran. I ungefär hälften av områdena anges att trädslag behöver avvecklas eller glesas ut och det handlar då oftast om gran. När det gäller avveckling så står gran för hela 95 procent som behöver tas bort genom att fällas eller ringbarkas. När behov finns att glesa ut är andelen gran 70 procent. 
Ett annat stort behov är friställning av träd eller trädgrupp. Även då handlar ofta om att minska konkurrens från gran.
Att öka mängden död ved är tillhör de mest angelägna skötselinsatserna. Även ett stort behov av naturvårdsbränning finns ute i skogsmarkerna.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons