Rekordavverkningen fortsätter

8 juni 2023 Med undantag för stormen Gudrun har avverkningarna i Sverige nått rekord två år i rad.

Rekordavverkningen fortsätter
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote Library.

Bruttoavverkningen 2022 var 95,8 miljoner kubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Det är i nivå med 2021 då 96 miljoner kubikmeter avverkades. Det är de största årsavverkningarna hittills om man bortser från tiden efter stormen Gudrun, det vill säga 2005 –  2007.

Med bruttoavverkning, som mäts i skogskubikmeter, avses totalt avverkad stamvolym, även det som lämnas kvar i skogen.

Nettoavverkningen var i fjol 77,1 miljoner kubikmeter. Med nettoavverkning, som mäts i fastkubikmeter under bark, avses den volym trädstammar som helt eller delvis tas tillvara. Bark, toppar grenar och kvarlämnade stamdelar ingår inte.

Av nettoavverkningen var knappt hälften barrsågtimmer, 42 procent massaved och 8 procent brännved. Jämfört med 2021 har avverkningen av sågtimmer av barrträd minskat med 3 procent. För massaved och bränsleved syntes istället avverkningsökningar med 3 respektive 2 procent.

Knappt 3 procent av avverkad volym gick på export. Det innebar 2 miljoner kubikmeter i fjol, en avsevärd ökning från föregående års export på 1,2 miljoner kubikmeter.

Statistiken visar också att den genomsnittliga slutavverkningen var 3,3 hektar. I norra Norrland var avverkningarna dubbelt så stora, 5, 2 hektar, som i Götaland med genomsnittet 2,3 hektar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb