Fortsatt minskning av områdesskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Bildandet av nya områdesskydd var fortsatt lågt under 2020, uppger Skogsstyrelsen.
När 2019  summerades varnade myndigheten för att sänkta anslag llett till kraftiga minskningar av skyddad skog.
Nu fortsätter trenden, enligt Skogsstyrelsen som hanterar skyddsformerna biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.
År 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal med en sammanlagd produktiv skogsmarksareal på 727 respektive 332 hektar. 
Årssnittet för de senaste två decennierna har varit  352 nya biotopskyddsområden och 250 nya naturvårdsavtal. Den sammanlagda produktiva skogsmarksarealen har i snitt varit 1 357 respektive 1 623 hektar för de båda skyddsformerna. 
”Minskningen under 2020 jämfört beror liksom förra året på ett minskat anslag till områdesskydd”, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
I genomsnitt var storleken på naturvårdsavtalen 7,4 hektar år 2020 och motsvarande för biotopskydden var 5,9 hektar. Tendensen över tid är att områdena blir färre men lite större.
Under år 2020 har inga nya områden ovan fjällnära gränsen bildats i Skogsstyrelsens regi. Några nya naturvårdsavtal med syftet sociala värden har heller inte tecknats detta år, uppger Skogsstyrelsen.
 
 
OM SKYDDSFORMERNA:
 
Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Äldre naturskogsartade skogar är vanligast inom denna skyddsform. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdesminskning till följd av beslutet. 
Naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat. Naturskogsartad barrskog är vanligast, Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett och femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning. 
Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons