Förlust av skog ger både vinnare och förlorare

24 juni 2020 Förändringarna av den globala biologiska mångfalden är omfattande när skogsytor försvinner i allt högre takt. Vissa arter gynnas medan andra missgynnas, visar en ny internationell studie.

Förlust av skog ger både vinnare och förlorare

Studien, som är publicerad i tidskriften Science, lutar sig mot uppgifter om biologisk mångfald på 6 000 platser globalt och sträcker sig över 150 år. 

Resultaten visar att när skog försvinner sker både vinster och förluster av biologisk mångfald när det gäller antalet enskilda växt- och djurarter. Likaså påverkas den bredare mångfalden och sammansättningen av ekosystem.

Anne Bjorkman, forskare vid Göteborgs universitet, deltar i studien.

”Vad jag tycker är särskilt slående med våra resultat är att de visar hur varierande effekterna av mänsklig påverkan blir på den biologiska mångfalden. Den leder till både förluster och vinster i storlek för olika populationer, men påverkan leder nästan alltid en förstärkt förändring”, säger hon i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Cirka 80 procent av alla arter lever i skogsmiljö, allt från örnar till skalbaggar och blåklockor. Denna biologiska mångfald tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster och vissa arter, till exempel skalbaggen Rosalia longicorn, som överlever bäst i intakta gamla skogar, skriver universitetet.

FÅR EFFEKTER  I DECENNIER

Men skogarna förändras av mänsklig verksamhet, genom till exempel avskogning för odling av jordbruksgrödor eller omvandling till gräsmark för betande boskap.

”Vi upptäckte både omedelbara och försenade effekter av skogsförlust på ekosystem, vilket pekar på att biologiskmångfaldsrespons på mänskliga effekter är olika och spelar över decennier”, säger Anne Bjorkman.

Studien visar att vissa tropiska områden upplever mer skogsförlust nu än någonsin, vilket resulterar i minskande antal olika djurarter.  I Nordamerika och Europa inträffade däremot den största skogsförlusten för flera hundra år sedan. Men även mindre mängder skogsavverkning i dag leder till förändringar i den biologiska mångfalden; vissa arter ökar andra minskar. För arter som lever länge inträffar inte effekterna av skogsförlust direkt, medan det för mera kortlivade arter kan gå fort.

”Den takt som den biologiska mångfalden svarar på skogsförlust varierar från några år, som är fallet för många kortlivade gräs, ljusälskande växter och insekter, medan effekterna på träd, större fåglar och däggdjur syns först efter decennier”, säger Anne Bjorkman.

Studien med titeln Landscape-scale forest loss as a catalyst of population and biodiversity change leds av University of Edinburgh och University of St. Andrews i Skottland.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb