Fler träd men färre blåbär i skogen

18 maj 2017 Sveriges skogar blir tätare och virkesrikare samtidigt som markvegetationen minskar. Utbredningen av blåbärsris har exempelvis minskat med 20 procent, visar statistik från Riksskogstaxeringen.

Fler träd men färre blåbär i skogen

– Fler och större träd i skogen ger en ökad konkurrens. Virkesförrådet på produktiv skogsmark fortsätter att öka och uppgår idag till drygt 3,1 miljarder kubikmeter, samtidigt som skogsmarksarealen är i stort sett oförändrad. Det innebär att vi har fått tätare skogar, berättar Jonas Dahlgren, analytiker vid Riksskogstaxeringen hos SLU, i ett pressmeddelande.

Därför har markvegetationens täckningsgrad minskat med cirka 10 procent sedan 1999. För till exempel blåbärsris är minskningen drygt 20 procent.

Riksskogstaxeringen vid SLU har i år utökat statistiken med nya uppgifter om skogsskador, bärproduktion och kolförråd.

– För första gången redovisar vi i år den totala blåbärs- och lingonproduktionen som en del av den officiella statistiken. Under år 2016 producerades det 639 miljoner kilo blåbär i våra skogar. Det motsvarar drygt 60 kilo per invånare, säger Per Nilsson, redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.

I årets Skogsdata finns ett avsnitt om skogsmarkens kolförråd.

– Det finns stora mängder kol i svensk skogsmark. Kunskapen om kolförrådets storlek och variation är viktig när vi ska ta fram strategier för hur man långsiktigt ska sköta skogarna ur ett klimatperspektiv, berättar Johan Stendahl, programchef för Markinventeringen och författare av avsnittet.

Kolförrådet varierar inom markprofilen med trädbeståndets utveckling och mellan olika platser och regioner. Det finns exempelvis mer kol lagrad i marken i söder än i norr.

Publikationen Skogsdata 2017 är kostnadsfri som pdf på Riksskogstaxeringens hemsida.

FAKTA OM RIKSSKOGSTAXERINGEN

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb