Fler ekar med gallring i blandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Eken föryngras mycket bättre i gallrade skogar, visar Jenny Leonardssons forskning.
Återväxten av ek ökar kraftigt vid gallring i blandskogar som är rika på ek, visar en ny forskningsavhandling från Göteborgs universitet.

I sina forskningsstudier av naturreservat med ekskog har Jenny Leonardsson funnit att ekskogar som gallras föryngras med 600 procent efter naturvårdsgallring jämfört med fri utveckling.

Annons
Annons

− Naturvårdsgallring kan gynna stora ekar och gynna ekföryngringen om den kombineras med hägn för att skydda småekarna mot bete. Återkommande röjning kan dessutom minska antalet konkurrerande arter och gynna ekarna, säger Jenny Leonardsson, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Eken har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Bara i Sverige beräknas 1500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller exempelvis för skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar, flertalet av dessa är rödlistade.

− Men föryngringen av ek är för låg för att nya ekar ska växa upp och ersätta de gamla ekarna när de dör. Den beror på högt betestryck från exempelvis älg och rådjur, men det är också en följd av att så många öppna ekrika hagmarker vuxit igen. Istället har täta blandlövskogar bildats. Det gör att ljustillgången i underväxten blir för låg för att ekplantorna ska kunna växa, säger Jenny Leonardsson.

Ek-projektet vid Göteborgs universitet, som Jenny Leonardsson medverkar i, utvärderar naturvårdsgallring som skötselmetod av ekrika blandlövskogar med höga naturvärden. Syftet är att gynna stora ekar och arter knutna till ekarna, men också att öka ekföryngringen.

− Naturvårdsgallring innebär att cirka en fjärdedel av de stora träden och underväxten gallras bort. Eftersom gran anses vara en konkurrent till lövträden så kapas den i större utsträckning än den i större utsträckning än andra trädarter.

Jenny Leonardsson forskning visar att naturvårdsgallring resulterar i en betydligt högre tillväxt av alla träd och buskar jämfört med fri utveckling. Och buskar gynnas i högre utsträckning än träd under de första tio åren efter naturvårdsgallring.

− Både gran och ek gynnas i lägre grad än övriga lövträd och buskar, vilket alltså innebär konkurrens för ekplantorna. Eken betades också i högre grad än övriga lövträd och buskar, vilket innebär att tillväxten blir långsammare och övriga arter kan växa över eken och skugga ut den, säger hon.

 

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons