Finland luckrar upp lagarna

2 oktober 2012 Plockhuggning, höggallring och fritt fram att slutavverka ungskog. Det ser ut att bli tillåtet i Finland.

Finland luckrar upp lagarna

En arbetsgrupp har föreslagit en radikal liberalisering av landets skogsvårdslag.
–Det här är den största förändringen i skogen under hela min karriär, kommenterar Finska Forstföreningens vd Juhani Karvonen.
I förslaget avskaffas även återbeskogningsplikten på hyggen upp till en halv hektar och sammantaget blir det därmed möjligt att driva ett långt- gående kontinuitetsskogsbruk med både stamvis plockhuggning och luckblädning.

I debatten har det framförts att förslaget innebär att man nu gör allvar av talet att ge skogsägarna frihet under ansvar. I Finland äger enskilda skogs-ägare huvuddelen av produktionen, drygt 50 procent av arealen. Staten med 34 procent har mest mark i norr och en stor del av den marken är  skyddad.
De flesta räknar med att förslaget omsätts till lag och det är möjligt att den börjar gälla redan i januari 2014. Arbetsgruppen har initierats av skogssektorn men haft bred representation av andra intressen, bland annat miljörörelsen. Lantbruksminister Jari Koskinen, som tog emot förslaget formellt i slutet av augusti, är positiv.
–Jag tror att den föreslagna revideringen av skogsvårdslagen tillgodoser önskningar hos många skogsägare. Den kommer också att motivera dem att sköta skogen mer aktivt, säger han.

I ministerns uttalande ligger en önskan att skogsägarna ska avverka mer. Avverkningarna har på senare år sjunkit dramatiskt och med sjunkande efterfrågan på skogsprodukter anser sig industrin inte ha råd att öka på priserna för att få ut mer virke. En liberalare lagstiftning och möjligheter för folk som inte vill ha större hyggen på sin mark antas ge en viss skjuts åt avverkningarna.
Samtidigt är oron för att klippare ska skövla  fastigheterna ganska liten. Marknaden för skogsfastigheter är inte särskilt livlig i Finland. Marken stannar i släkten.

Miljöorganisationerna var länge positiva till förslaget men det färdiga resultatet får ändå kritik. Det omfattar visserligen ett förslag där nyckelbiotoper ska skyddas av lagen utan ersättning till  markägaren samtidigt som några nya naturtyper förs till listan. Men nyckelbiotopsbegreppet definieras tydligare än hittills, biotoperna ska vara  små och väl definierade i terrängen.

SKOGEN 9/12

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb