Eftersatt skötsel riskerar syftet med skogsskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Jessica Bengtsson
I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. Utan skötselinsatser kan hela syftet med skyddet gå förlorat, varnar myndigheten.

I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering som Skogsstyrelsen gjort.

Annons
Annons

”Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats", säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. 

Inventeringen visar att nästan 60 procent av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Sett till Skogsstyrelsens resurser är det en bra bit kvar innan man kan täcka behovet av skötselinsatser.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

”Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra”, säger Emma Liljewall.

Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av skötselbehovet i skyddade områden och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

Den visar att behoven skiftar över landet.

I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, exklusive Gotland) har 71 procent av områdena skötselbehov. Norra delen av Sverige (från och med Jämtland, Västernorrland och norrut) behöver 43 procent av områdena insatser.

I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns skötselbehov i 53 procent av områdena.

De vanligaste akuta åtgärderna är att ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar, enligt Skogsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons