Eftersatt skötsel riskerar syftet med skogsskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Jessica Bengtsson
I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. Utan skötselinsatser kan hela syftet med skyddet gå förlorat, varnar myndigheten.

I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering som Skogsstyrelsen gjort.

Annons
Annons

”Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats", säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. 

Inventeringen visar att nästan 60 procent av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Sett till Skogsstyrelsens resurser är det en bra bit kvar innan man kan täcka behovet av skötselinsatser.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

”Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra”, säger Emma Liljewall.

Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av skötselbehovet i skyddade områden och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

Den visar att behoven skiftar över landet.

I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, exklusive Gotland) har 71 procent av områdena skötselbehov. Norra delen av Sverige (från och med Jämtland, Västernorrland och norrut) behöver 43 procent av områdena insatser.

I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns skötselbehov i 53 procent av områdena.

De vanligaste akuta åtgärderna är att ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar, enligt Skogsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Annons
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Annons