Ecoplanter lika bra som manuell plantering

25 mars 2007 Att plantera gran och tall med Ecoplanter fungerar lika bra som att använda manuell plantering efter en harvning.

Ecoplanter lika bra som manuell plantering

Det blir ingen skillnad på ungskogen tio år efter plantering. Allt är likvärdigt i de båda fallen: antal plantor per hektar, höjden, diametern och toppskottstillväxten, konstaterar Pär-Ragnar Frank i ett examensarbete från SLU.
Den långsiktiga tillväxten verkar bli nästan identisk och stammarna lika raka.

Trots att harvning ger rela-tivt stor markpåverkan, som bör gynna självföryngring, fanns det inte fler självföryngrade stammar i de harvade bestånden. Anledningen kan vara att en stor del av de naturligt uppkomna plantorna förstörs vid harvningen.
EcoPlanter påverkar bara cirka tio procent av marken jämfört med en traditionell harvning som påverkar mycket mer, runt femtio procent. Mindre markpåverkan gör EcoPlanter särskilt lämpad för känsliga marker, till exempel rennäringens vinterbetesmarker.
Holmen Skog har använt EcoPlanter i praktisk drift i ungefär tio år. Studien omfattade 14 bestånd som planterades med EcoPlanter mellan åren 1996 och 1998 i Östergötlands län.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb