DEBATT.

”Den nya metoden ger ökad förutsägbarhet”

2 juli 2019 Den utvecklade metoden för identifiering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige lägger en god grund för ökad objektivitet vid bedömningen. Det leder i förlängningen även till ökad förutsägbarhet, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en slutreplik.

”Den nya metoden ger ökad förutsägbarhet”

Utifrån den nya metoden kommer det att vara tydligare för skogsägare och andra verksamma i skogsbruket vilka skogsområden som utgör nyckelbiotoper. Inte tvärtom, som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Birdlife Sverige hävdar i sitt inlägg.

Det stämmer att vi i den analys som vi har gjort i samband med utvärderingen av den utvecklade metoden i nordvästra Sverige har skattat att cirka 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats sedan år 2000. Vi pekade tydligt på det i vårt pressmeddelande om den nya nivåläggningen. Det bör understrykas att det är skattningar och att nyckelbiotoperna inte registrerades vid kontrollinventeringen år 2000 eftersom det var en uppföljning av tidigare inventeringar.

128 000 hektar nya nyckelbiotoper

I samma pressmeddelande berättade vi att underlaget till utvärderingen visar att det även har tillkommit cirka 128 000 hektar nyckelbiotoper i nordvästra Sverige sedan år 2000. Vi vill betona att det finns en statistisk osäkerhet i materialet som kan påverka skattningarna. Det kan även ha gjorts olika bedömningar av nyckelbiotoper vid olika tillfällen. Men ja, trots osäkerheterna så har det sannolikt både avverkats större arealer områden med höga naturvärden än vi tidigare har känt till, och tillkommit större arealer än vi har förväntat.

Nyckelbiotopsinventeringen är ett bra kunskapsunderlag till stöd för arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Men inventeringen är just det; ett underlag. Nyckelbiotopsinventeringen i sig, eller för den delen registreringen av nyckelbiotoper, bidrar inte till att nå målen. Det är andra aktörer och åtgärder som bidrar till det – områdesskydd, frivilliga avsättningar, miljöhänsyn med mera.

Avverkningsanmälan är lika med samråd

Det är riktigt att Skogsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för skogsbruksåtgärder och att vi kan förelägga eller ge råd om vilka åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Det gör vi också.

I miljöbalken finns dock inget generellt skydd för nyckelbiotoper. Däremot finns Skogsstyrelsens föreskrifter för 12 kap 6 § miljöbalken som anger att skogsbruksåtgärder i en nyckelbiotop ska anmälas för samråd – oavsett om denna är registrerad eller inte. I det sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna om att en avverkningsanmälan också gäller som ett samråd enligt miljöbalken.

Mer resurser till ersättningar behövs

Vi uppfattar det som uppenbart att avsikten med regeringens formulering om ”hänsyn till lokala och regionala förutsättningar” vid bedömning av nyckelbiotoper är att det ska ställas högre krav i nordväst jämfört med övriga landet. Skogsstyrelsen har därmed slutfört uppdraget. Men vi har också vid upprepade tillfällen påtalat behovet av mer resurser när det gäller ersättning till markägare, liksom att det finns ett behov av ett politiskt ställningstagande om samhällets syn på de stora områdena i nordvästra Sverige som har höga naturvärden.

Certifieringen är viktig för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålet Levande skogar och andra politiska mål. Men jag står för att det har visat sig komplicerat och olyckligt att koppla begreppet nyckelbiotop till olika regelverk som till exempel certifieringen. Det är hela den pågående debatten kring nyckelbiotoper ett tydligt bevis på.

HERMAN SUNDQVIST, generaldirektör Skogsstyrelsen

Med denna slutreplik sätter SKOGEN punkt för debatten om nya regler för nyckelbiotoper i nordväst för denna gång.

Läs också

Vår kritik står fast 27/6

Skogsstyrelsen missar regeringens viljeyttring 24/6

Båda sidor förvränger Skogsstyrelsens beslut 19/6

Var fjärde avverkning kan stoppas 17/6

Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna 13/6

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb