Här är största skadegörarna

4 april Klövvilt och granbarkborre orsakade störst skador i skogsbruket förra året, enligt en ny rapport.

Här är största skadegörarna
På bar gärning. Älg bland betesskadade ungtallar.

Den visar att fem miljoner kubikmeter skog skadades av granbarkborren. Det innebär visserligen en minskning med tre miljoner kubikmeter jämfört med rekordangreppen 2021. Men fjolårets nivå är ändå att betrakta som ovanligt hög, enligt rapporten.

Minskningen skeddet i Götaland medan skadornas omfattning var oförändrade i Svealand.

För viltbetesskador märktes en liknande trend, alltså en minskning (om än marginell) men med fortsatt mycket stor inverkan på skogsbruket. Elva procent av tallarna i ungskogarna hade allvarliga årsskador orsakade av klövvilt.

Stormarna var jämförelsevis få men orsakade ändå stora skador. 2,2 miljoner skogskubikmeter i Götaland bedöms ha skadats.

Anmärkningsvärt, i positiv bemärkelse, är att skogsbränderna minskade.  Detta trots att stora delar av landet hade lite nederbörd under sommaren. Sammanlagt registrerades 119 skogsbränder på minst en halv hektar. Totalt brann det på 459 hektar skogsmark.

Snöbrottskadorna beskrivs som relativt stora. Toppbrott orsakade av tung snö syntes främst i sydöstra Sverige men även högre upp i landet, exempelvis Värmland och Västmanland drabbades.

För landet som helhet nämns att rotticka är den allvarligaste skadesvampen. Snytbagge sticker ut som den vanligaste och allvarligaste skadeinsekten efter granbarkborre

Särskilt fokus i skadeinventeringarna sätts numera på ungskog i de fyra nordligaste länen. Detta på grund av de utbredda problemen med multiskadad ungskog. Inventeringar i norr visar att nästan hälften av tallstammarna hade minst en skada och drygt en fjärdedel hade betydande skador. Här är älgbete och törskatesvamp de vanligaste skadeorsakerna.

Till rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb